Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia (poziom średnio zaawansowany)

♦ kody zawodów: 242307, 242310 - specjalista ds.kadr, specjalista ds. wynagrodzeń


ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Celem kursu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznają się i rejestrują zdarzenia kadrowo-płacowe oraz przygotowują rozliczenia w najpopularniejszym na rynku systemie kadrowo-płacowym SYMFONIA.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form. 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej z stosunkiem pracy,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników
 • wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potraceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętność obsługi programy Symfonia Kadry i Płace. 

Kurs obejmuje 101 godzin lekcyjnych (w tym egzamin).

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • specjalista ds. wynagrodzeń              242310
 • specjalista ds. kadr                          242307

< Wróć do listy kursów