Obsługa programu Płatnik


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do pracy  z programem „PŁATNIK” , zamierzających zarówno zdobyć, jak i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania programu „PŁATNIK”  w działalności kadrowej i płacowej.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pracy z wykorzystaniem systemu wymiany informacji z ZUS „PŁATNIK”.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań z wykorzystaniem programu „PŁATNIK”, które systematyzują i porządkują wiedzę oraz pomagają w praktycznym zastosowaniu narzędzia.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  • naukę własną słuchacza, 
  • studiowanie literatury przedmiotu,
  • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • umiejętności dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych ( ZUS ZZA, ZUS ZUA),
  • umiejętności dokonywania zgłoszeń zmian do ubezpieczeń społecznych ( ZUS ZIUA, ZUS ZUA),
  • umiejętności dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń członków rodzin ( ZUS ZCNA),
  • umiejętności dokonywania wyrejestrowań z  ubezpieczeń społecznych ( ZUS ZWUA),
  • umiejętności przygotowania raportów imiennych ( ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA)
  • umiejętności przygotowania miesięcznych raportów (ZUS DRA)

< Wróć do listy kursów