Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, programami Płatnik, Symfonia FK oraz Symfonia Kadry i Płace

klasyfikacja zawodów:

 • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
 • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301
 • Pracownik ds. osobowych         kod zawodu 441501

I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

1.    Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2.    Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej 
3.    Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.    Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
5.    Dowody księgowe i ich klasyfikacja 
6.    Źródła przychodów i ich ewidencja
7.    Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania 
8.    Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
a)    Ewidencja sprzedaży
b)    Karty wynagrodzeń pracowników, listy płac, składki ZUS
c)    Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
•    Wycena i przyjęcie do użytkowania
•    Metody amortyzacji
•    Likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży 
d)    Wyposażenie 
e)    Samochód osobowy w firmie:
•     Samochód właściciela
•     Samochód pracownika
f)    Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna)
•     Rozliczenie właściciela przedsiębiorstwa
•    Rozliczenie pracowników
g)    ZFŚS, obowiązek tworzenia, naliczenie, korekta
9.    Inwentaryzacja, wycena zapasów
10.    Wynik na działalności gospodarczej
11.    Odliczenie straty z lat ubiegłych
12.    Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
13.    Zadania tematyczne
a)    Obliczenie podatku zryczałtowanego
b)    Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali)
c)    Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
14.    Podatek od towarów i usług (VAT)
a)    Zwolnienia
b)    Rejestracja podatnika
c)    Dostawa towarów i świadczenie usług 
d)    Dokumentacja: faktury, rejestry
e)    Powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny
f)    VAT naliczony
g)    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
h)    Import, eksport
i)    Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku
j)    Kasy rejestrujące
k)    Rozliczenie VAT samochodu osobowego
l)    Mechanizm odwrotnego obciążenia
m)    Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości

1.    Pojęcia wstępne z rachunkowości
b)    Istota, przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości 
c)    Regulacje prawne
2.    Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
a)    Charakterystyka majątku i kapitałów (aktywa, pasywa)
b)    Treść, cechy i układ bilansu
3.    Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.    Pojęcie konta księgowego.
a)    Ewidencja operacji bilansowych. Konta bilansowe. 
b)    Poziomy podział konta - konta syntetyczne i konta analityczne
c)    Zestawienie obrotów i sald
d)    Ewidencja operacji wynikowych. Konta wynikowe
e)    Poprawianie błędów księgowych (storno)
5.    Dowody księgowe i Księgi rachunkowe
a)    Dowody księgowe - elementy, opracowywanie, itd. 
b)    Charakterystyka ksiąg 
c)    Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont
6.    Segmenty działalności jednostki gospodarczej
a)    Podstawowa i pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zdarzenia nadzwyczajne
b)    Koszty wg. rodzaju
c)    Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
7.    Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
8.    Aktywa pieniężne i rozrachunki
a)    Środki pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe
b)    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
9.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
a)    Amortyzacja
b)    Środki trwałe w budowie
c)    Likwidacja środków trwałych 
10.    Obrót materiałowy i towarowy
a)    Cena zakupu, cena nabycia
b)    Zakup materiałów/towarów oraz jego rozliczenie
c)    Wycena (ceny przeciętne, LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne)
11.    Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
a)    Pełen rachunek kosztów 
b)    Warianty rachunku zysków i strat
12.    Sprawozdanie finansowe
13.    Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości   

III. Księgowość komputerowa

1.      Instalacja programu fk Symfonia
2.      Kartoteki w programie fk
3.      Plan kont i bilans otwarcia
4.      Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5.      Rejestry VAT
6.      Zestawienia i sprawozdania programu fk
7.      Archiwizacja danych

IV.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

I. Rola, miejsce, zadania i kompetencje specjalistów do spraw rachunkowości – samodzielnych księgowych w podmiocie gospodarczym.

II. Organizacja rachunkowości w podmiotach o osobowości prawnej i podstawowe dokumenty księgowe jak:
1) Polityka rachunkowości
2) Zakładowy plan kont
3) Instrukcja obiegu dokumentów i dowodów księgowych

III. Otwarcie działalności gospodarczej w podmiotach o osobowości prawnej, zgodnie z kolejnością czynności:
1) Sporządzenie aktu prawnego – umowa notarialna,
2) Rejestracja w KRS,
3) Sporządzenie bilansu otwarcia,
4) Otwarcie ksiąg księgowych przez wpisanie sald początkowych,
5) Ewidencja następnych operacji księgowych w celu kontynuacji rozpoczętej działalności gospodarczej.

IV. Ćwiczenia z księgowania operacji księgowych według zakładowego planu kont w ujęciu bilansowym i wynikowym przy uwzględnieniu:
1) Kosztów i przychodów zgodnie z U o R w celu sporządzenia rachunków zysków i strat (wyniku finansowego),
2) Kosztów i przychodów zgodnie z U o P w celu sporządzenia zaliczki na podatek dochodowych oraz zeznania podatkoweg CIT-8,
3) Międzyokresowego rozliczania kosztów i przychodów w ujęciu – bilansowym, wynikowym i podatkowym.

V. Ewidencja podatku VAT z ustaleniem wartości dodanej dla rozliczenia podatku naliczonego i należnego według deklaracji VAT-7 z tytułu:
1) Zakupu oraz nabycia towarów i usług na runku:
- krajowym,
- wewnątrzwspólnotowym,
- z importu – SAD,
2) Wytworzenia wyrobu gotowego i świadczenia usług odbiorcom,
3) Sprzedaży i dostawy towarów i usług na rynku:
- krajowym z uwzględnieniem kwoty naliczonego narzutu lub marży,
- wewnątrzwspólnotowym,
- w eksporcie.
4) Prowadzenia działalności gospodarczej, w której występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona oraz określenia według przyjętego wzoru, procentowego współczynnika dla kwoty podatku VAT naliczonego, podlegającego zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu.

VI. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy ustalaniu:
1) Ceny zakupu, nabycia, ewidencyjnej oraz wartości inwentarzowej,
2) Ustalania amortyzacji w kwotach kosztu księgowego i podatkowego (KUP),
3) Wycena bilansowa i urzędowe przeszacowanie środków trwałych,
4) Wykazywanie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w bilansie otwarcia i zamknięcia, z uwzględnieniem danych z informacji dodatkowej.

VII. Ewidencja zapasów, zaliczek zapłaconych i otrzymanych oraz odchyleń od cen ewidencyjnych na kontach księgowych bilansowych i wynikowych.

VIII. Ewidencja kosztów i przychodów w celu sporządzenia rachunku zysków i strat oraz aktywów i pasywów w celu sporządzenia bilansu zamknięcia.

IX. Sporządzenie próbnego bilansu zamknięcia w formie zestawienia obrotów i sald w celu przygotowania danych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

X. Sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci bilansu zamknięcia oraz rachunku zysków i strat metoda porównawczą.

XI. Ćwiczenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat specjalisty do spraw rachunkowości – samodzielnego księgowego.

V. MODUŁ WYNAGRODZENIA 

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
 2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 3. Systemy wynagradzania
 4. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
 5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 6. Składniki wynagrodzenia
 7. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  1. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia
  3. Limit podstawy wymiaru składek ZUS
  4. Zmiana, zasad kalkulacji składki zdrowotnej
  5. Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podstawowe zasady
  2. Od czego płaci się podatki – wyłączenia
  3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
  4. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  5. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym i rocznym
  6. Zwolnienia podatkowe – zasady i niezbędne dokumenty w kalkulacji wynagrodzeń
 9. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
 10. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 11. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 12. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 13. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
 14. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
 15. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 16. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. Umowy zlecenia
  2. Umowy o dzieło
  3. Umowy zryczałtowane
  4. Umowy cywilne z własnym pracownikiem
 17. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 19. Przypadki szczególne i nowelizacje
  1. Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
  2. Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
  3. Przekroczenie progu podatkowego
  4. Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
  5. Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
  6. Obniżenie składki zdrowotnej na starych czy na nowych zasadach?
  7. Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
  8. Podsumowanie zmian w kalkulacji wynagrodzeń wprowadzanych w 2022 r.
 20. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  1. Zajęcia alimentacyjne
  2. Tytuły wykonawcze
  3. Zaliczki pieniężne
  4. Kary porządkowe
  5. Dobrowolne potrącenia
 21. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

VI. MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
 3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  1. ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
  2. ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
  3. ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
  4. ZIPA – zmiana danych płatnika
 4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
 5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  1. Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  2. Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
  3. ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
  4. ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
 6. Import dokumentów w programie Płatnik
 7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
  1. ZUS OSW
  2. ZUS RIA
  3. ZUS IWA
 8. Dokumentacja rozliczeniowa
  1. Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
  2. RSA – raport przerw w opłacaniu składek
  3. RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
  4. Deklaracja zbiorcza DRA
 9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik 

VII. MODUŁ PRAWO PRACY OD PODSTAW

1.    Zagadnienia ogólne

2.    Umowa o pracę

3.    Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych

4.    Zmiana warunków umowy o pracę

5.    Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

6.    Czas pracy

7.    Obowiązki pracodawcy i pracownika

8.    Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

9.    Rozwiązywanie stosunku pracy

VIII. MODUŁ SYMFONIA KADRY I PŁACE

1.  Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem

2.  Rejestrowanie pracownika

3.  Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza

4.  Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy

5.  Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy

6.  Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym

7.  Podpisanie umowy o pracę

8.  Bilanse urlopowe

9.  Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby

10.  Tworzenie umów cywilnoprawnych

11.  Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA

< Wróć do listy kursów