Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, programami Płatnik, Symfonia FK oraz Symfonia kadry i płace

klasyfikacja zawodów:

  • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
  • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301
  • Pracownik ds. osobowych         kod zawodu 441501

1. Wstęp do Rachunkowości

2. Klasyfikacja i rejestracja operacji gospodarczych

3. Zasady ewidencji na kontach księgowych

4. Ewidencja i klasyfikacja kont księgowych

5. Bilansowanie majątku podmiotu gospodarczego

6. Dowody księgowe

7. Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej

8. Czynności w księgowaniu na kontach i bilansowanie

9. Podatki

10. Księgowanie środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych

11. Księgowanie rozrachunków

12. Księgowanie materiałów

13. Księgowanie towarów

14. Księgowanie środków trwałych i inwestycji

15. Księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowanych aktywów

16. Księgowanie kosztów rodzajowych

17. Księgowanie kosztów kalkulacyjnych

18. Księgowanie pozostałych kosztów operacyjnych

19. Księgowanie przychodów i kosztów finansowych

20. Księgowanie kapitałów 21. Sporządzanie rachunków zysków i strat oraz bilans

22. Sporządzenie deklaracji VAT -7, PIT -2, PIT B, PIT 36 L, CIT 8

23. Księgowość komputerowa w programie Symfonia - Finanse i księgowość

MODUŁ: PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. Obowiązek i zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

2. Ewidencje i rejestry

3. Wybrane zagadnienia związane z PDOF

4. Wybrane zagadnienia związane z VAT

5. Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniami ZUS przedsiębiorców

6. Ćwiczenia praktyczne w programie komputerowym

Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

1.Rozrachunki- ćwiczenia praktyczne

1.1.Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  i Urzędem Celnym

1.2.Z tytułu wynagrodzeń i inne

1.3.Odpisy aktualizujące rozrachunk

2.Środki pieniężne  gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne

2.1.Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

2.2.Papiery wartościowe i inne środki pieniężne

2.3.Ewidencja walut i różnic kursowych

3.Obrót zapasami - ćwiczenia praktyczne

3.1.Materiały i towary

3.2.Wyroby gotowe

3.3.Obrót towarów - SAD, VAT, cło i akcyza.

4.Ewidencja i rozliczenie kosztów  - ćwiczenia praktyczne

4.1.Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych

4.2.Ewidencja produktów

4.3.Rozliczenia międzyokresowe kosztów

5.Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem- ćwiczenia praktyczne

5.1.Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży

5.2.Pozostałe  koszty i przychody operacyjne

5.3.Przychody i koszty finansowe

5.4.Międzyokresowe rozliczenie przychodów i  tworzenie rezerw

6.Sprawozdanie finansowe

6.1.Wynik finansowy i jego podział

6.2.Bilans

6.3.Przepływy finansowe - Cash Flow Excel w zastosowaniach finansowo-księgowych

MODUŁ: PRAWO PRACY


1. Zagadnienia ogólne

2. Umowa o pracę

3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych

4. Zmiana warunków umowy o pracę

5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

6. Czas pracy

7. Obowiązki pracodawcy i pracownika

8. Odpowiedzialność materialna pracowników

9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

10. Rozwiązywanie stosunku pracy

MODUŁ WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia

2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń

3. Systemy wynagradzania

4. Dokumentacja wynagrodzeń

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

6. Składniki wynagrodzenia

7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia

9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia

11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi

13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych – ćwiczenia praktyczne

17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11,  PIT-12, PIT-40,)

19. Program Płatnik – ćwiczenia – praca przy komputerze.

MODUŁ SYMFONIA
1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem

2. Rejestrowanie pracownika

3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza

4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy

5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy

6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym

7. Podpisanie umowy o pracę

8. Bilanse urlopowe

9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby

10.  Tworzenie umów cywilnoprawnych

11.  Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA

< Wróć do listy kursów