Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)


1. Definicje ustawowe
a. pojęcie czasu pracy (normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy) 
b. definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy 

2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy 
3. Przerwy wliczane do czasu pracy 
4. Dyżur i przestój w prac 

5. Systemy i rozkłady czasu pracy 
a. równoważny czas pracy i jego odmiany 
b. system przerywanego czasu pracy 
c. praca w ruchu ciągłym 
d. zadaniowy czas pracy 
e. system skróconego tygodnia pracy 
f. system pracy weekendowej 

6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy 
a. grupy pracownicze dla których nie prowadzimy ewidencji 
b. karta ewidencji czasu pracy

7. Praca w porze nocnej 
a. pojecie pracy w porze nocnej 
b. dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej 

8.Praca w godzinach nadliczbowych 
a. regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych 
b. maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych 
c. udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych 
d. dodatki za prace w godzinach nadliczbowych

9. Praca w niedziele i święta 
a. dopuszczalność pracy w niedziele i święta 
b. rekompensowanie pracownikom pracy w niedziele i święta 

10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy

11. Harmonogram pracy 
a. sporządzanie harmonogramów 
b. rozliczanie czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i czas faktycznie przepracowany przez pracownika

< Wróć do listy kursów