Urlopy, zwolnienia od pracy i rozliczanie czasu pracy w praktyce (warsztaty praktyczne)


MODUŁ I. Urlopy wypoczynkowe w praktyce.

1. Zasada prawa do wypoczynku.
2. Wymiar urlopu wypoczynkowego.
a. okresy wliczane do stażu pracy uwzględnianego przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego
b. naliczanie stażu pracy oraz początku wysługi lat
3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu.
a. przepisy przejściowe – zasady obowiązujące do 31-12-2003
b. zasady obowiązujące od 01-01-2004
4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
a. zasada proporcjonalności
b. urlop uzupełniający
5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
a. planowanie urlopów
b. udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego
c. przerwanie wypoczynku
d. urlop na żądanie
e. urlop wypoczynkowy a ustanie stosunku pracy
6. Wynagrodzenie urlopowe.
a. składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego
b. sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
7. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
a. składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy ekwiwalentowej
- wynagrodzenie ustalone stałą stawką miesięczną
- składniki wynagrodzenia wypłacane w cyklach nie dłuższych niż 1 miesiąc
- składniki wynagrodzenia wypłacane w cyklach dłuższych niż 1 miesiąc
b. współczynnik ekwiwalentowy
c. sposób obliczania wynagrodzenia za urlop
8. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
9. Urlop macierzyński
10. Urlop wychowawczy
11. Urlop bezpłatny
12. Zwolnienia od pracy

MODUŁ II. Czas pracy w teorii i praktyce.

1. Definicje ustawowe
a. pojęcie czasu pracy
- normy czasu pracy
- wymiar czasu pracy
- okres rozliczeniowy
- odpoczynek dobowy
- odpoczynek tygodniowy b. definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy
2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
3. Przerwy wliczane do czasu pracy
4. Dyżur i przestój w pracy
5. Systemy i rozkłady czasu pracy
a. równoważny czas pracy i jego odmiany
b. system przerywanego czasu pracy
c. praca w ruchu ciągłym
d. zadaniowy czas pracy
e. system skróconego tygodnia pracy
f. system pracy weekendowej
6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
a. grupy pracownicze dla których nie prowadzimy ewidencji
b. karta ewidencji czasu pracy
7. Praca w porze nocnej
a. pojecie pracy w porze nocnej
b. dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej
8. Praca w godzinach nadliczbowych
a. regulacje dotyczące dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
b. maksymalna dobowa, tygodniowa i roczna liczba godzin nadliczbowych
c. udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych
d. dodatki za prace w godzinach nadliczbowych
9. Praca w niedziele i święta
a. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
b. rekompensowanie pracownikom pracy w niedziele i święta
10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy
11. Harmonogram pracy
a. sporządzanie harmonogramów
b. rozliczanie czasu pracy w oparciu o sporządzony grafik i czas faktycznie przepracowany przez pracownika

< Wróć do listy kursów