Podatnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zmienił miejsce zamieszkania i chce to zgłosić w urzędzie skarbowym. Co musi zrobić? Gdzie iść, jakie dokumenty złożyć?

Ustawa o PIT w art.45 ust 1b wskazuje, że urzędem skarbowym właściwym do składania zeznań podatkowych, jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika - osoby fizycznej w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. Jak wynika z powyższego właściwość urzędu skarbowego uzależnia się, nie od miejsca zameldowania, ale od miejsca zamieszkania, czyli miejscowość w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W przypadku, gdy podatnik zmienia miejsce zamieszkania, to zmianie może ulec również właściwość urzędu skarbowego do którego należy złożyć roczne zeznanie podatkowe. W związku z powyższym podatnik jest zobowiązany powiadomić o tym organ podatkowy.

Taki obowiązek nakłada na podatnika art. 9 Ustawy z dnia 13 października 1995r z późn zmianami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o zmianie adresu zamieszkania jest  tylko wówczas, gdy  adres zamieszkania jest inny od adresu zameldowania.

W przypadku, gdy nowy adres zamieszkania jest jednocześnie adresem zameldowania, nie ma potrzeby informowania o tym fakcie urzędu skarbowego, ponieważ urząd będzie dysponował informacją o zmianie meldunku na podstawie danych przekazywanych mu z rejestru PESEL.

Jak wynika z  art. 9 Ustawy z dnia 13 października 1995r z późn zmianami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, „w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym”. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego na podstawie art. 5 ust. 5

W związku  z powyższym podatnik, którego identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, czyli taki podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT i  nie jest płatnikiem podatków lub składek ZUS, ma dwie możliwości poinformowania urzędu skarbowego o zmianie miejsca zamieszkania.

Pierwsza i najprostsza – to podanie nowego adresu zamieszkania w dowolnej, składanej deklaracji  podatkowej np.  w zeznaniu rocznym, albo w deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) przy okazji rozliczania podatku z tytułu zawarcia umowy kupna używanego samochodu od osoby fizycznej

Druga – to złożenie  zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3. Korzystają z niego ci, którzy swój obecny adres chcą zgłosić przed terminem złożenia deklaracji lub innego dokumentu związanego z obowiązkiem podatkowym lub też chcą zaktualizować lub uzupełnić inne dane inne dane

Za pośrednictwem formularza ZAP-3 podatnik również może

 • zgłosić nr rachunku bankowego, na który ma być dokonywany zwrot nadpłaty z podatku lub zwrot podatku
 • zaktualizować numer swojego osobistego rachunku bankowego
 • poinformować urząd, że chce zrezygnować z otrzymywania zwrotu podatku lub zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy
 • poinformować  urząd skarbowy o aktualnych danych kontaktowych – nr telefonu, adres mailowy

Wypełniony formularz aktualizacyjny należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania podatnika. Nie ma przy tym obowiązku powiadamiania „starego” urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o  zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowane, jako podatnicy podatku od towarów i usług, nie muszą zgłaszać urzędowi skarbowemu zmiany danych zawartych w rejestrze PESEL. Dane te będą aktualizowane przez urzędy skarbowe automatycznie, na podstawie informacji zawartych w wyżej wymienionym rejestrze

Jakich danych nie trzeba zgłaszać organowi podatkowemu ?

Od roku  2012 roku osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie informują urzędów skarbowych o zmianie danych zawartych w rejestrze PESEL. Wymienione osoby nie muszą zatem zgłaszać urzędowi każdej zmiany takich danych, jak: nazwisko, adres zameldowania, czy numer dowodu tożsamości. Powodem tego jest Centralny Rejestr Podmiotów — Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), który dysponuje danymi podatników zawartymi w państwowym rejestrze PESEL. Tak więc w  przypadku zmiany nazwiska, adresu zameldowania, czy innych danych objętych rejestrem PESEL, nie ma potrzeby składania zgłoszenia aktualizacyjnego, ponieważ urząd skarbowy aktualne dane otrzyma z CRP KEP.

Dane zawarte w rejestrze PESEL:

 • numer PESEL,
 • aktualne nazwisko i imiona, nazwisko rodowe,
 • poprzednie nazwiska i imiona,
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
 • stan cywilny,
 • imię i nazwisko rodowe małżonka,
 • data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,
 • adres i data zameldowania na pobyt stały,
 • poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,
 • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,
 • stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego,
 • seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających,
 • data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt sporządził.

 

Polecamy również: Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)