Kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)

♦ kod zawodu: 121201 - kierownik działu kadrowo-płacowego


ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym,  nauczą się jak w sprawny sposób weryfikować efekty pracy podległego personelu oraz jak organizować pracę zespołu w celu optymalizacji procesów z wykorzystaniem MS Excel i MS Office.

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem specjalistów ds. kadr i płac.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 116 godzin dydaktycznych (w tym egzamin).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Mając na względzie utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie wiedzy z zakresu kodu zawodu :

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • zarządzaniu zespołem kadrowo-płacowym
 • organizacji pracy zespołowej,
 • weryfikowaniu poprawności ustalania i rozliczania uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • weryfikowaniu poprawności listy płac,
 • weryfikowaniu poprawności podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • weryfikowaniu poprawności ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • weryfikowaniu poprawności wysokości potraceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętności optymalizacji pracy zespołu kadrowo-płacowego.

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o potwierdzające umiejetności zawodowe w obrębię zawodu:

 • 121201 - Kierownik działu kadrowo-płacowego

 sciezka kadry

< Wróć do listy kursów