Regulamin pracy - kiedy należy go wprowadzić i co powinien zawierać

Pracodawca zatrudniający, co najmniej 50 pracowników ma obowiązek ustalenia Regulaminu pracy, który służy uporządkowaniu organizacji pracy i określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją zawodową. A jeśli takie porozumienie nie jest możliwe do osiągnięcia, lub w zakładzie pracy nie dział organizacja związkowa regulamin pracy ustala sam pracodawca.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy.

Regulamin taki powinien w szczególności określać:

  • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
  • systemy i rozkłady czasu pracy,
  • porę nocną o ile zakład pracy wówczas pracuje,
  • termin, miejsce, czas i sposób wypłaty wynagrodzenia
  • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom o ile zakład pracy zatrudnia łodocianych oraz kobiety w warunkach lub przy pracach z ograniczeniem dla kobiet,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
  • informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

 

Polecamy również: Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)