Jednorazowa amortyzacja

W dniu 12 sierpnia 2017 r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o pdop ( Dz.U z 2017r. poz. 1448) - wprowadza nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji.

Mają do niej prawo wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Ustawa stanowi zachętę do inwestowania w zakupy nowych maszyn i urządzeń.

Mogą z niej skorzystać podatnicy:

  1. Nabędą fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 KŚT w danym roku podatkowym za kwotę co najmniej 10 000 zł. Dla tych środków trwałych górny limit jednorazowej amortyzacji w danym roku wynosi 100 000 zł. Ustawa nie obejmuje środków trwałych wyprodukowanych we własnym zakresie

W spółce niebędącej osobą prawną limit 100 000 zł. odnosi się do wszystkich wspólników.

       2. W dolnym limicie 10 000 zł podatnik może uwzględnić zakup kilku środków trwałych, o ile wartość każdego z nich jest wyższa niż 3 500zł.

Ustawa ma zastosowanie dla środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017r. /działa wstecz/ Podatnicy którzy rozpoczęli już amortyzację są uprawnieni do zweryfikowania rozliczeń podatkowych i zaliczenia w koszty różnicę pomiędzy przysługującą jednorazową amortyzacją a dotychczasowym umorzeniem.

Przykład:

W lutym 2017r podatnik zakupił środek trwały o wartości 4 500 zł. wprowadził do ewidencji środków trwałych i amortyzował od marca po 220 zł miesięcznie. W sierpniu zakupił  następny środek o wartości 8000 zł.  Zatem we wrześniu ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe wydatki poniesione na zakup tych środków pomniejszone o dotychczasową amortyzację.

12 500 - (220 x 6) = 11 180 zł.

      3. Znowelizowana ustawa daje możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów podatkowych dokonanych wpłat zaliczek na poczet nabycia środków trwałych które będą dostarczone w kolejnych okresach sprawozdawczych. W efekcie roczny limit 100 000 zł. obejmują roczną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej zaliczkowo wpłaty.

     4. Podatnicy mali /osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą/ którzy mają prawo do skorzystania z „pomocy de minimis” mogą obecnie wybrać z której pomocy  skorzystać;  z nowych uregulowań prawnych czy wcześniejszych. Nie mogą korzystać z dwóch jednocześnie.

Zobacz: Certyfikowany kurs głównego księgowego