Certyfikowany kurs księgowości z księgowością komputerową (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 331301- księgowy


I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

1.    Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2.    Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
3.    Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.    Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
5.    Dowody księgowe i ich klasyfikacja 
6.    Źródła przychodów i ich ewidencja
7.    Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania 
8.    Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
   a)    Ewidencja sprzedaży
   b)    Karty wynagrodzeń pracowników, listy płac, składki ZUS
   c)    Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
      •    Wycena i przyjęcie do użytkowania
      •    Metody amortyzacji
      •    Likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży 
   d)    Wyposażenie 
   e)    Samochód osobowy w firmie:
      •     Samochód właściciela
      •     Samochód pracownika
   f)    Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna)
      •     Rozliczenie właściciela przedsiębiorstwa
      •    Rozliczenie pracowników
   g)    ZFŚS, obowiązek tworzenia, naliczenie, korekta
9.    Inwentaryzacja, wycena zapasów
10.    Wynik na działalności gospodarczej
11.    Odliczenie straty z lat ubiegłych
12.    Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
13.    Zadania tematyczne
   a)    Obliczenie podatku zryczałtowanego
   b)    Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali)
   c)    Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
14.    Podatek od towarów i usług (VAT)
   a)    Zwolnienia
   b)    Rejestracja podatnika
   c)    Dostawa towarów i świadczenie usług 
   d)    Dokumentacja: faktury, rejestry
   e)    Powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny
   f)    VAT naliczony
   g)    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
   h)    Import, eksport
   i)    Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku
   j)    Kasy rejestrujące
   k)    Rozliczenie VAT samochodu osobowego
   l)    Mechanizm odwrotnego obciążenia
   m)    Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości

1.    Pojęcia wstępne z rachunkowości
   a)    Pojęcia wstępne z rachunkowości
   b)    Istota, przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości 
   c)    Regulacje prawne
2.    Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
   a)    Charakterystyka majątku i kapitałów (aktywa, pasywa)
   b)    Treść, cechy i układ bilansu
3.    Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.    Pojęcie konta księgowego.
   a)    Ewidencja operacji bilansowych. Konta bilansowe. 
   b)    Poziomy podział konta - konta syntetyczne i konta analityczne
   c)    Zestawienie obrotów i sald
   d)    Ewidencja operacji wynikowych. Konta wynikowe
   e)    Poprawianie błędów księgowych (storno)
5.    Dowody księgowe i Księgi rachunkowe
   a)    Dowody księgowe - elementy, opracowywanie, itd. 
   b)    Charakterystyka ksiąg 
   c)    Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont
6.    Segmenty działalności jednostki gospodarczej 
   a)    Podstawowa i pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zdarzenia nadzwyczajne
   b)    Koszty wg. rodzaju
   c)    Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
7.    Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
8.    Aktywa pieniężne i rozrachunki
   a)    Środki pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe
   b)    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
9.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
   a)    Amortyzacja
   b)    Środki trwałe w budowie
   c)    Likwidacja środków trwałych 
10.    Obrót materiałowy i towarowy
   a)    Cena zakupu, cena nabycia
   b)    Zakup materiałów/towarów oraz jego rozliczenie
   c)    Wycena (ceny przeciętne, LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne)
11.    Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
   a)    Pełen rachunek kosztów 
   b)    Warianty rachunku zysków i strat
12.    Sprawozdanie finansowe  

III. Księgowość komputerowa

1.      Instalacja programu fk Symfonia
2.      Kartoteki w programie fk
3.      Plan kont i bilans otwarcia
4.      Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5.      Rejestry VAT
6.      Zestawienia i sprawozdania programu fk
7.      Archiwizacja danych

< Wróć do listy kursów