Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty)

♦ specjalista ds. rachunkowości - 241103


I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

1.    Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2.    Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej 
3.    Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.    Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
5.    Dowody księgowe i ich klasyfikacja 
6.    Źródła przychodów i ich ewidencja
7.    Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania 
8.    Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
a)    Ewidencja sprzedaży
b)    Karty wynagrodzeń pracowników, listy płac, składki ZUS
c)    Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
•    Wycena i przyjęcie do użytkowania
•    Metody amortyzacji
•    Likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży 
d)    Wyposażenie 
e)    Samochód osobowy w firmie:
•     Samochód właściciela
•     Samochód pracownika
f)    Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna)
•     Rozliczenie właściciela przedsiębiorstwa
•    Rozliczenie pracowników
g)    ZFŚS, obowiązek tworzenia, naliczenie, korekta
9.    Inwentaryzacja, wycena zapasów
10.    Wynik na działalności gospodarczej
11.    Odliczenie straty z lat ubiegłych
12.    Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
13.    Zadania tematyczne
a)    Obliczenie podatku zryczałtowanego
b)    Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali)
c)    Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
14.    Podatek od towarów i usług (VAT)
a)    Zwolnienia
b)    Rejestracja podatnika
c)    Dostawa towarów i świadczenie usług 
d)    Dokumentacja: faktury, rejestry
e)    Powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny
f)    VAT naliczony
g)    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
h)    Import, eksport
i)    Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku
j)    Kasy rejestrujące
k)    Rozliczenie VAT samochodu osobowego
l)    Mechanizm odwrotnego obciążenia
m)    Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości

1.    Pojęcia wstępne z rachunkowości

a)    Pojęcia wstępne z rachunkowości
b)    Istota, przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości 
c)    Regulacje prawne
2.    Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
a)    Charakterystyka majątku i kapitałów (aktywa, pasywa)
b)    Treść, cechy i układ bilansu
3.    Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.    Pojęcie konta księgowego.
a)    Ewidencja operacji bilansowych. Konta bilansowe. 
b)    Poziomy podział konta - konta syntetyczne i konta analityczne
c)    Zestawienie obrotów i sald
d)    Ewidencja operacji wynikowych. Konta wynikowe
e)    Poprawianie błędów księgowych (storno)
5.    Dowody księgowe i Księgi rachunkowe
a)    Dowody księgowe - elementy, opracowywanie, itd. 
b)    Charakterystyka ksiąg 
c)    Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont
6.    Segmenty działalności jednostki gospodarczej
a)    Podstawowa i pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zdarzenia nadzwyczajne
b)    Koszty wg. rodzaju
c)    Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
7.    Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
8.    Aktywa pieniężne i rozrachunki
a)    Środki pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe
b)    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
9.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
a)    Amortyzacja
b)    Środki trwałe w budowie
c)    Likwidacja środków trwałych 
10.    Obrót materiałowy i towarowy
a)    Cena zakupu, cena nabycia
b)    Zakup materiałów/towarów oraz jego rozliczenie
c)    Wycena (ceny przeciętne, LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne)
11.    Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
a)    Pełen rachunek kosztów 
b)    Warianty rachunku zysków i strat
12.    Sprawozdanie finansowe
13.    Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości   

III. Księgowość komputerowa

1.      Instalacja programu fk Symfonia
2.      Kartoteki w programie fk
3.      Plan kont i bilans otwarcia
4.      Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5.      Rejestry VAT
6.      Zestawienia i sprawozdania programu fk
7.      Archiwizacja danych

IV.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

I. Rola, miejsce, zadania i kompetencje specjalistów do spraw rachunkowości – samodzielnych księgowych w podmiocie gospodarczym.

II. Organizacja rachunkowości w podmiotach o osobowości prawnej i podstawowe dokumenty księgowe jak:
1) Polityka rachunkowości
2) Zakładowy plan kont
3) Instrukcja obiegu dokumentów i dowodów księgowych

III. Otwarcie działalności gospodarczej w podmiotach o osobowości prawnej, zgodnie z kolejnością czynności:
1) Sporządzenie aktu prawnego – umowa notarialna,
2) Rejestracja w KRS,
3) Sporządzenie bilansu otwarcia,
4) Otwarcie ksiąg księgowych przez wpisanie sald początkowych,
5) Ewidencja następnych operacji księgowych w celu kontynuacji rozpoczętej działalności gospodarczej.

IV. Ćwiczenia z księgowania operacji księgowych według zakładowego planu kont w ujęciu bilansowym i wynikowym przy uwzględnieniu:
1) Kosztów i przychodów zgodnie z U o R w celu sporządzenia rachunków zysków i strat (wyniku finansowego),
2) Kosztów i przychodów zgodnie z U o P w celu sporządzenia zaliczki na podatek dochodowych oraz zeznania podatkoweg CIT-8,
3) Międzyokresowego rozliczania kosztów i przychodów w ujęciu – bilansowym, wynikowym i podatkowym.

V. Ewidencja podatku VAT z ustaleniem wartości dodanej dla rozliczenia podatku naliczonego i należnego według deklaracji VAT-7 z tytułu:
1) Zakupu oraz nabycia towarów i usług na runku:
- krajowym,
- wewnątrzwspólnotowym,
- z importu – SAD,
2) Wytworzenia wyrobu gotowego i świadczenia usług odbiorcom,
3) Sprzedaży i dostawy towarów i usług na rynku:
- krajowym z uwzględnieniem kwoty naliczonego narzutu lub marży,
- wewnątrzwspólnotowym,
- w eksporcie.
4) Prowadzenia działalności gospodarczej, w której występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona oraz określenia według przyjętego wzoru, procentowego współczynnika dla kwoty podatku VAT naliczonego, podlegającego zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu.

VI. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy ustalaniu:
1) Ceny zakupu, nabycia, ewidencyjnej oraz wartości inwentarzowej,
2) Ustalania amortyzacji w kwotach kosztu księgowego i podatkowego (KUP),
3) Wycena bilansowa i urzędowe przeszacowanie środków trwałych,
4) Wykazywanie wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w bilansie otwarcia i zamknięcia, z uwzględnieniem danych z informacji dodatkowej.

VII. Ewidencja zapasów, zaliczek zapłaconych i otrzymanych oraz odchyleń od cen ewidencyjnych na kontach księgowych bilansowych i wynikowych.

VIII. Ewidencja kosztów i przychodów w celu sporządzenia rachunku zysków i strat oraz aktywów i pasywów w celu sporządzenia bilansu zamknięcia.

IX. Sporządzenie próbnego bilansu zamknięcia w formie zestawienia obrotów i sald w celu przygotowania danych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

X. Sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci bilansu zamknięcia oraz rachunku zysków i strat metoda porównawczą.

XI. Ćwiczenie przygotowujące do egzaminu na certyfikat specjalisty do spraw rachunkowości – samodzielnego księgowego.

V.    Wynagrodzenia

1.      Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
2.      Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
3.      Systemy wynagradzania
4.      Dokumentacja wynagrodzeń
5.      Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
6.      Składniki wynagrodzenia
7.      Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
8.      Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
9.      Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
10.     Od czego płaci się podatki - wyłączenia
11.     Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
12.     Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
13.     Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
14.     Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
15.     Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
16.     Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
17.     Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

 

< Wróć do listy kursów