Certyfikowany kurs księgowości z księgowością komputerową (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 331301- księgowy


ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się zawodu księgowej (księgowego) od podstaw i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

CEL KURSU

Kurs księgowości przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od  podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości.

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę, w jaki sposób księgować dowody oraz sporządzać podstawowe zestawienia do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia". Ukończenie kursu pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

FORMA KURSU

Kurs księgowości prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  • naukę własną słuchacza,
  • studiowanie literatury przedmiotu,
  • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia podczas kursu księgowości powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
  • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
  • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
  • umiejętności ewidencji środków trwałych,
  • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
  • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.

Kurs obejmuje 108 godzin dydaktycznych (w tym zajęcia komputerowe i egzamin).

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie  potwierdzające umiejetności w obrębię zawodu:

Kod zawodu: 331301 - KSIĘGOWY

< Wróć do listy kursów