Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr (od podstaw do specjalisty)

♦ kod zawodu: 242307 - specjalista ds. kadr


I PRAWO PRACY OD PODSTAW

 1. Źródła prawa pracy
 2. Zasady prawa pracy
  1. prawa i obowiązki pracodawcy
  2. prawa i obowiązki pracownika
 3. Nawiązanie stosunku pracy
  1. rodzaje umów o pracę
  2. podstawowe elementy umowy o pracę
  3. niestandardowe zapisy w umowach
 4. Dokumentacja pracownicza
  1. akta osobowe
  2. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, w tym dokumentacja dotycząca Ewidencji czasu pracy, Urlopy wypoczynkowe, karta wynagrodzeń, ewidencja odzieży
  3. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
  4. postać dokumentacji pracowniczej
  5. minimalizacja w przypadku przechowywania dokumentacji pracowniczej
 5. Urlopy pracownicze
  1. naliczanie stażu urlopowego
  2. wymiary urlopu
  3. prawo do urlopu a wymiar urlopu
  4. naliczanie urlopu proporcjonalnego
  5. urlop na żądanie
  6. plan urlopów
  7. urlop - pierwsza praca
  8. inne zwolnienia od pracy (w tym urlopy okolicznościowe, siła wyższa, opieka nad dzieckiem i nad członkiem rodziny, dni wolne na poszukiwanie pracy)
  9. zadania praktyczne
 6. Czas pracy
  1. definicje niezbędne do zrozumienia rozliczania czasu pracy
  2. wymiar i norma czasu pracy
  3. wyliczanie wymiaru czasu pracy
  4. systemy czasu pracy
  5. godziny nadliczbowe i sposób ich rozliczania
  6. harmonogramy i ewidencje czasu pracy
  7. zadania praktyczne
 7. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  1. ochrona kobiet w ciąży
  2. urlop macierzyński
  3. urlop ojcowski
  4. urlop rodzicielski
  5. urlop wychowawczy
  6. ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
  7. inne uprawnienia oraz szczególna ochrona rodziców i opiekunów
 8. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
  1. upomnienie, nagana, kara pieniężna
  2. terminy przy udzielaniu kar
  3. sposób i czas archiwizacji
 9. Zmiana warunków zatrudnienia
  1. czasowe powierzenie innej pracy
  2. porozumienie zmieniające
  3. wypowiedzenie zmieniające
 10. Rozwiązywanie umów o pracę
  1. sposoby rozwiązywania umów o pracę (porozumienie, wypowiedzenie, zwolnienie dyscyplinarne, wygaśnięcie stosunku pracy)
  2. okresy wypowiedzenia
  3. dni wolne na poszukiwanie pracy
  4. świadectwo pracy
  5. obowiązki i uprawnienia pracownika oraz pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy

II PRAWO PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

* KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

1. Nawiązywanie stosunku pracy

a) rodzaje umów o pracę – w tym zasady zawierania umów na okres próbny

b)  zadania praktyczne - konstruowanie stosunku pracy

c) Informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych zapisów

d) inne obowiązki informacyjne pracodawcy

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

a) data zawarcia stosunku pracy a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

b) obowiązki informacyjne przy skracaniu przechowywania dokumentacji pracowniczej (OSW/RIA)

c) wytyczne UODO, resortu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

d) dokumentacja nadmiarowa – sposób usuwania z dokumentacji pracowniczej

3. Zmiana treści stosunku pracy

a) porozumienie zmieniające warunków pracy i płacy

b) wypowiedzenie zmieniające – praktyczne konstruowanie dokumentu z omówieniem poszczególnych punktów dokumentu

c) czasowe powierzenie pracy

4. Ustanie stosunku pracy

a) wygaśnięcie a rozwiązanie stosunku pracy

b) porozumienie stron jako najbardziej pożądany tryb rozwiązania umowy o pracę

c) podstawa do rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem – analiza przypadku

d) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – przyczyny, podstawa prawna

e) rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta – określenie datą lub konkretnym zdarzeniem

f) szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunków pracy

f) przygotowanie świadectwa pracy z omówieniem poszczególnych punktów dokumentów

5. Kary porządkowe

a) rodzaje kar,

b) procedura wnioskowania, przygotowywania, doręczania i odwoławcza od kary porządkowej

c) przygotowanie dokumentu kary  - case study

 

* URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY

1. Zasada prawa do wypoczynku

2. Staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego  - praktyczne zadania naliczenia stażu urlopowego

3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu – sposób naliczania i udzielania urlopu

4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego/urlop uzupełniający

5. Ćwiczenia praktyczne - zasady proporcjonalnego naliczania urlopu wypoczynkowego

a) urlop wypoczynkowy a wymiar czasu pracy w tym naliczanie urlopu proporcjonalnego przy przejściu na inny wymiar czasu pracy w trakcie miesiąca

b) urlop wypoczynkowy a korzystanie z urlopu wychowawczego

c) naliczenie urlopu wypoczynkowego

d) wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar roczny urlopu wypoczynkowego

6. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych

7. Urlop macierzyński - wymiar

8. Urlop rodzicielski – wymiar, zasady korzystania, podział miedzy opiekunami

8. Urlop wychowawczy – części, wymiar, końcowa granica czasowa wykorzystania

9. Urlop bezpłatny – na wniosek pracownika/ porozumienie trójstronne

10. Inne zwolnienia od pracy – siła wyższa/urlop opiekuńczy

 

* CZAS PRACY

1. Definicje ustawowe

2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy – ćwiczenia praktyczne

3. Przerwy wliczane do czasu pracy

4. Dyżur i przestój w pracy

5. Systemy i rozkłady czasu pracy

6. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy – składowe ewidencji czasu pracy

7. Harmonogram pracy – ćwiczenia praktyczne przygotowywania harmonogramów czasu pracy dla podstawowego oraz równoważnego podstawowego systemu czasu pracy

8.Praca w porze nocnej – sposób określenia w regulacjach wewnątrzzakładowych

9. Praca w godzinach nadliczbowych – dobowe/ średniotygodniowe

10. Sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

10. Praca w niedziele i święta

11. Zadania praktyczne - rozliczanie czasu pracy

a) podstawowy system czasu pracy – nadgodziny dobowe i średniotygodniowe/ ruchomy harmonogram czasu pracy

b) rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy

c) rozliczanie czasu pracy a nieobecności w pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

*  WARSZTAT Z KADR  - studium przypadków 

1. Monitoring w firmie

a) zakładowe zasady monitoringu

b) zasady wprowadzania monitoringu

c) monitoring pomieszczeń w zakładzie pracy

d) monitoring służbowej poczty elektronicznej pracowników

e) monitoring urządzeń i samochodu służbowego

f) monitoring trzeźwości pracowników pod względem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

2. Ochrona danych osobowych

a) dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika 

b) dane osobowe, których pracodawca żąda od kandydata i  pracownika 

c) dane osobowe przetwarzane tylko za zgodą kandydata i pracownika

d) przetwarzanie danych wrażliwych

e) przetwarzanie danych biometrycznych

3. Praca zdalna

a) rodzaje pracy zdalnej i zasady jej udzielania

b) obowiązki pracodawcy dotyczące BHP w pracy zdalnej

c) ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

d) dokumentacja pracownicza w pracy zdalnej

4. Analiza przypadku

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - case study

Urlopy pracownicze - urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych

Czas pracy - trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu

< Wróć do listy kursów