Certyfikowany kurs specjalistów ds. wynagrodzeń (od podstaw do specjalisty)

♦ kod zawodu: 242310 - specjalista ds wynagrodzeń


I WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY OD PODSTAW

 1. MODUŁ WYNAGRODZENIA

  1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
  2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
  3. Systemy wynagradzania
  4. Dokumentacja wynagrodzeń
  5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
  6. Składniki wynagrodzenia
  7. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
   1. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
   2. Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia
   3. Limit podstawy wymiaru składek ZUS
   4. Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia
  8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
   1. Podstawowe zasady
   2. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
   3. Od czego płaci się podatki – wyłączenia
   4. Podatek dla osób przed 26 rokiem życia
  9. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
  10. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  11. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
  12. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  13. Zasady ustalania wynagrodzenia za czasu urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
  14. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
  15. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
  16. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych:
   1. Umowy zlecenia
   2. Umowy o dzieło
   3. Umowy zryczałtowane
   4. Umowy cywilne z własnym pracownikiem
  17. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  19. Przypadki szczególne i nowelizacje
   1. Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
   2. Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
   3. Przekroczenie progu podatkowego
   4. Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
   5. Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
   6. Obniżenie składki zdrowotnej
   7. Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
  20. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
   1. Zajęcia alimentacyjne
   2. Tytuły wykonawcze
   3. Zaliczki pieniężne
   4. Kary porządkowe
   5. Dobrowolne potrącenia
  21. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

  MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

  1. Wprowadzenie do programu
  2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
  3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
   1. ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
   2. ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
   3. ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
   4. ZIPA – zmiana danych płatnika
  4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
  5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
   1. Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
   2. Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
   3. ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
   4. ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
  6. Import dokumentów w programie Płatnik
  7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
   1. ZUS OSW
   2. ZUS RIA
   3. ZUS IWA
  8. Dokumentacja rozliczeniowa
   1. Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
   2. RSA – raport przerw w opłacaniu składek
   3. RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
   4. Deklaracja zbiorcza DRA
  9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

II WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

* TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

  1. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych
   • zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca
   • autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy na liście płac
   • ustalanie średniego wskaźnika składek do kalkulacji listy płac
   • rozliczanie zwolnień lekarskich za okres dłuższy niż 30 dni
  2. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac
   • odprawa emerytalno-rentowa
   • odprawa pośmiertna
   • odprawa dla pracownika powołanego do wojska
   • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
   • odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
   • odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
  3. Wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika – osoby uprawnione i sposób rozliczenia (ZUS, podatek)
  4. Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu
  5. Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom
  6. Świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowej pracownika i osoby niebędącej pracownikiem
  7. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z umów cywilnoprawnych
   • potrącenie a odliczenie – różnice
   • wynagrodzenie podlegające zajęciu
   • potrącenia obligatoryjne: alimentacyjne i inne należności niż alimenty
   • kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku różnych rodzajów zobowiązań finansowych pracownika
   • potrącenia na prośbę pracownika
   • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi
   • granice dopuszczalnych potrąceń – ochrona wynagrodzenia pracownika
   • kwoty wolne od potrąceń
   • potrącenia w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
   • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych
   • obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu
  8. Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia
   • opieka medyczna
   • używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
   • świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom
   • inne świadczenia na rzecz pracownika
   • wynajem mieszkania dla pracownika
   • świadczenia na rzecz pracowników na sport i rekreację (basen, siłownia, fitness)
   • finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
   • wydatki na kształcenie
  9. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnych
   • umowa zlecenia a składki na ubezpieczenia społeczne- zbieg tytułów do ubezpieczeń
   • umowy cywilne zawarte z własnym pracownikiem
   • umowy cywilne zawarte z osobą obcą (nie pracownikiem)
   • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
   • kontrakt menedżerski i umowa o zarządzanie
   • koszty uzyskania przychodu zleceniobiorcy i menedżera
   • moment powstania przychodu z tytułu wypłaty należności na podstawie umów cywilnych
   • podstawa opodatkowania, pobór zaliczek z tytułu należności wypłacanych na podstawie umów cywilnych
   • obowiązki pracodawcy w związku wypłatą należności na podstawie umów cywilnych
  10. wynagrodzenia wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących podmiotów prawnych
   • wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
   • wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie powołania
   • wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy o pracę
   • wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy cywilnej
   • wynagrodzenie wypłacane osobom pełniącym funkcję w Radzie Nadzorczej
   • podstawa opodatkowania, pobór zaliczek i obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia z tytułu wypłaconych należności osobom pełniącym funkcję w organach stanowiących podmiotów prawnych

 

*  ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

  1. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy
   • Podstawowe informacje dotyczący wypłacania wynagrodzenia chorobowego
   • Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
   • Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
   • Okres zasiłkowy a wypłata wynagrodzenia chorobowego
   • Okres wyczekiwania a wynagrodzenie chorobowe pracownika
   • Wysokość wynagrodzenia chorobowego
  2. Zasiłek chorobowy
   • Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
   • Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
   • Nabycie prawa do zasiłku chorobowego – okres wyczekiwania
   • Prawo do zasiłku przypadającego w trakcie urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, wychowawczego
   • Zwolnienia lekarskie na przełomie roku kalendarzowego
   • Okres wypłaty zasiłku chorobowego
   • Niezdolność do pracy po przerwie a okres zasiłkowy
   • Wysokość zasiłku chorobowego
   • Dowody potwierdzające niezdolność do pracy niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego
  3. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia
   • Ustanie ubezpieczenia a zakończenie ubezpieczenia
   • Osoby uprawnione do zasiłku
   • Okres wypłaty zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
   • Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku
  4. Świadczenie rehabilitacyjne
   • Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
   • Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
   • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
   • Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
   • Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia
  5. Zasiłek wyrównawczy
   • Prawo do zasiłku wyrównawczego
   • Wysokość zasiłku
   • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku
  6. Zasiłek macierzyński
   • Prawo do zasiłku macierzyńskiego
   • Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku
   • Okresy wypłaty zasiłku
   • Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku
   • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
  7. Zasiłek opiekuńczy
   • Prawo do zasiłku opiekuńczego
   • Zasiłek z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem
   • Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
   • Zasiłek z tytułu opieki nad członkiem rodziny
   • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
   • Dokumentowanie prawa do zasiłku
   • Okres wypłaty zasiłku
   • Wysokość zasiłku opiekuńczego
  8. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem
   • Definicja wypadku
   • Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
   • Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
   • Wypadek w drodze doz pracy i w drodze z pracy
   • Wypadek przy pracy
   • Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
   • Wysokość świadczeń związanych z wypadkiem
  9. Zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku
   • Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
   • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku
   • Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu
   • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wypłacanych za okresy kwartalne, półroczne i roczne
   • Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo składników wynagrodzenia
   • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników przysługujących do określonego terminu
   • Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiaru świadczeń
   • Wynagrodzenie z tytułu zawartej z pracownikiem umowy zlecenia a podstawa wymiaru zasiłku
   • Ponowne ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
   • Dodatkowe zatrudnienie a podstawa wymiaru
   • Zmiana pracodawców a ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
   • Zmiana wymiaru czasu pracy
   • Minimalna podstawa zasiłku
   • Wynagrodzenie za pracę i niezdolność do pracy w tym samym dniu
   • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
   • Podstawa wymiaru a przekroczenie limitu składek na ubezpieczenia społeczne

 

* PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE-ZASADY ROZLICZEŃ

  1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
   • Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
   • Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
   • Wpływ zmiany wysokości składników wynagrodzenia na wysokość wynagrodzenia urlopowego
   • Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy – zasady rozliczeń
   • Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
   • Wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy
   • Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego w przypadku wypłat dokonywanych z przesunięciem (np. 10.następnego miesiąca)
   • Odwołanie pracownika z urlopu
  2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
   • Podstawy prawne stosowane przy wyliczaniu ekwiwalentu urlopowego
   • Przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu
   • Składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę do wyliczenia ekwiwalentu
   • Ustalanie współczynnika do ekwiwalentu
   • Ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
   • Zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentu przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
   • Przypadki stosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
  3. Wynagrodzenie należne pracownikowi za okresy nieświadczenia pracy
   • Nieobecność w pracy w związku z oddaniem krwi
   • Zwolnienie z pracy w związku z ważną okolicznością w życiu pracownika – ślub, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby
   • Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy)
   • Dzień wolny na poszukiwanie pracy
   • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  4. Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS
   • Podstawa prawna dopłat do wypoczynku
   • Kryteria przyznawania dopłat
   • Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracowników
   • Dopłaty do wypoczynku dla emerytów
  5. Świadczenie urlopowe
   • Podstawa prawna świadczeń urlopowych
   • Różnica pomiędzy dopłatą do wypoczynku a świadczeniem urlopowym
   • Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych
   • Zasady wypłaty świadczeń urlopowych
   • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

 WARSZTAT SPECJALISTY DS. PŁAC 

Tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia – case study

 

< Wróć do listy kursów