Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu 441501, 431301- pracownik ds. osobowych, pracownik obsługi płacowej


I. MODUŁ PRAWO PRACY OD PODSTAW

 1. Źródła prawa pracy
 2. Zasady prawa pracy
  1. prawa i obowiązki pracodawcy
  2. prawa i obowiązki pracownika
 3. Nawiązanie stosunku pracy
  1. rodzaje umów o pracę
  2. podstawowe elementy umowy o pracę
  3. niestandardowe zapisy w umowach
 4. Dokumentacja pracownicza
  1. akta osobowe
  2. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, w tym dokumentacja dotycząca Ewidencji czasu pracy, Urlopy wypoczynkowe, karta wynagrodzeń, ewidencja odzieży
  3. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
  4. postać dokumentacji pracowniczej
  5. minimalizacja w przypadku przechowywania dokumentacji pracowniczej
 5. Urlopy pracownicze
  1. naliczanie stażu urlopowego
  2. wymiary urlopu
  3. prawo do urlopu a wymiar urlopu
  4. naliczanie urlopu proporcjonalnego
  5. urlop na żądanie
  6. plan urlopów
  7. urlop - pierwsza praca
  8. inne zwolnienia od pracy (w tym urlopy okolicznościowe, siła wyższa, opieka nad dzieckiem i nad członkiem rodziny, dni wolne na poszukiwanie pracy)
  9. zadania praktyczne
 6. Czas pracy
  1. definicje niezbędne do zrozumienia rozliczania czasu pracy
  2. wymiar i norma czasu pracy
  3. wyliczanie wymiaru czasu pracy
  4. systemy czasu pracy
  5. godziny nadliczbowe i sposób ich rozliczania
  6. harmonogramy i ewidencje czasu pracy
  7. zadania praktyczne
 7. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
  1. ochrona kobiet w ciąży
  2. urlop macierzyński
  3. urlop ojcowski
  4. urlop rodzicielski
  5. urlop wychowawczy
  6. ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
  7. inne uprawnienia oraz szczególna ochrona rodziców i opiekunów
 8. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
  1. upomnienie, nagana, kara pieniężna
  2. terminy przy udzielaniu kar
  3. sposób i czas archiwizacji
 9. Zmiana warunków zatrudnienia
  1. czasowe powierzenie innej pracy
  2. porozumienie zmieniające
  3. wypowiedzenie zmieniające
 10. Rozwiązywanie umów o pracę
  1. sposoby rozwiązywania umów o pracę (porozumienie, wypowiedzenie, zwolnienie dyscyplinarne, wygaśnięcie stosunku pracy)
  2. okresy wypowiedzenia
  3. dni wolne na poszukiwanie pracy
  4. świadectwo pracy
  5. obowiązki i uprawnienia pracownika oraz pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy

II. MODUŁ WYNAGRODZENIA 

  1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
  2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
  3. Systemy wynagradzania
  4. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
  5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
  6. Składniki wynagrodzenia
  7. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
   1. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
   2. Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia
   3. Limit podstawy wymiaru składek ZUS
   4. Zmiana, zasad kalkulacji składki zdrowotnej
   5. Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia
  8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
   1. Podstawowe zasady
   2. Od czego płaci się podatki – wyłączenia
   3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
   4. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
   5. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym i rocznym
   6. Zwolnienia podatkowe – zasady i niezbędne dokumenty w kalkulacji wynagrodzeń
  9. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
  10. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  11. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  12. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  13. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
  14. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
  15. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
  16. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych:
   1. Umowy zlecenia
   2. Umowy o dzieło
   3. Umowy zryczałtowane
   4. Umowy cywilne z własnym pracownikiem
  17. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  19. Przypadki szczególne i nowelizacje
   1. Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
   2. Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
   3. Przekroczenie progu podatkowego
   4. Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
   5. Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
   6. Obniżenie składki zdrowotnej na starych czy na nowych zasadach?
   7. Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
   8. Podsumowanie zmian w kalkulacji wynagrodzeń wprowadzanych w 2022 r.
  20. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
   1. Zajęcia alimentacyjne
   2. Tytuły wykonawcze
   3. Zaliczki pieniężne
   4. Kary porządkowe
   5. Dobrowolne potrącenia
  21. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

III. MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
 3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  1. ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
  2. ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
  3. ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
  4. ZIPA – zmiana danych płatnika
 4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
 5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  1. Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  2. Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
  3. ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
  4. ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
 6. Import dokumentów w programie Płatnik
 7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
  1. ZUS OSW
  2. ZUS RIA
  3. ZUS IWA
 8. Dokumentacja rozliczeniowa
  1. Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
  2. RSA – raport przerw w opłacaniu składek
  3. RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
  4. Deklaracja zbiorcza DRA
 9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

< Wróć do listy kursów