Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem z obsługą programu Symfonia (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu: 441501, 431301- pracownik ds. osobowych, pracownik obsługi płacowej


ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków, stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do pracy w dziale kadrowo-płacowym. Umożliwia uczestnikowi zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń oraz zaznajomienie się z obsługą najpopularniejszego systemu kadrowo-płacowego Symfonia.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach 
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu, 
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 106 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, 
 • udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy, 
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z wynagrodzeń, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, 
 • ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace.

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym umiejętności w obrębię zawodu:

 • pracownik ds. osobowych              441501 
 • pracownik obsługi płacowej            431301

< Wróć do listy kursów