Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem z obsługą programu Symfonia (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu: 441501, 431301- pracownik ds. osobowych, pracownik obsługi płacowej


I. MODUŁ PRAWO PRACY 

1. Zagadnienia ogólne 

1.1. Źródła prawa pracy 
1.2. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakłada pracy 
1.3. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu 
1.4. Stosunek pracy 
1.5. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę


2. Umowa o pracę 
2.1. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę 
2.2. Zawarcie umowy o pracę 
2.3. Rodzaje umów o pracę 
2.4. Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę 
2.5. Sposób zawarcia umowy o pracę 
2.6. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika


3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych 
3.1. Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie 
3.2. Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy 
3.3. Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia


4. Zmiana warunków umowy o pracę 
4.1. Porozumienie zmieniające 
4.2. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy 
4.3. Czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy


5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy 
5.1. Podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych 
5.2. Plany urlopów 
5.3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
5.4. Urlopy bezpłatne 
5.5. Zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy 
5.6. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności 
5.7. Ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa


6. Czas pracy 
6.1. Podstawowe zasady rozliczania czasu pracy 
6.2. Okres odpoczynku 
6.3. Systemy i rozkłady czasu pracy 
6.4. Praca w godzinach nadliczbowych 
6.5. Praca w porze nocnej 
6.6. Praca w niedzielę i święta 
6.7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy


7. Obowiązki pracodawcy i pracownika 
7.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy 
7.2. Podstawowe obowiązki pracownika 
7.3. Zakaz konkurencji 
7.4. Obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
7.5. Regulamin pracy 
7.6. Nagrody i wyróżnienia 
7.7. Odpowiedzialność porządkowa pracownika 
7.8. Obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi


8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 
8.1. Ochrona pracy kobiet ciężarnych 
8.2. Uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem 
8.3. Urlopy macierzyńskie 
8.4. Urlopy wychowawcze


9. Rozwiązywanie stosunku pracy 
9.1. Na mocy porozumienia stron 
9.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 
9.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
9.4. Z upływem czasu, na który była zawarta 
9.5. Wygaśnięcie stosunku pracy 
9.6. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy 
9.7. Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania


II. MODUŁ WYNAGRODZENIA 


1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia 
2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń 
3. Systemy wynagradzania 
4. Dokumentacja wynagrodzeń 
4.1. Karty płac 
4.2. Karty wynagrodzeń 
4.3. Karty przychodów pracownika 
4.4. Listy płac


5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy


6. Składniki wynagrodzenia 
6.1. stawka osobistego zaszeregowania, 
6.2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
6.3. dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej 
6.4. wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru 
6.5. wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju 
6.6. wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy 
6.7. odprawy – emerytalna, rentowa, pośmiertna 
6.8. odprawy i odszkodowania z tyt. rozwiązania umowy o pracę, 
6.9. premia 
6.10. nagroda jubileuszowa 
6.11. dodatek zmianowy 
6.12. dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 
6.13. inne dodatkowe elementy wynagrodzenia


7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych 
7.1. Obowiązki płatnika składek ( zgłoszenie do ubezpieczeń płatnika i ubezpieczonych, obowiązek aktualizacji i korekty przekazanych do ZUS danych, sporządzenie deklaracji rozliczeniowych, itp.) 
7.2. Ubezpieczenia społeczne - zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe 
7.3. Ubezpieczenia zdrowotne


8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia


9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń 
9.1. Pracownicze koszty uzyskania przychodu 
9.2. PIT 2


10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia


11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych ( ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)


12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi 
12.1. nieobecność spowodowana niezdolnością do pracy z powodu choroby 
12.2. nieobecność spowodowana innymi przyczynami


13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi 
14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych – ćwiczenia praktyczne 
17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 
18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40,) 
19. Program Płatnik – ćwiczenia – praca przy komputerze


III MODUŁ SYMFONIA KADRY I PŁACE - PRACA SPECJALISY W NAJPOPULARNIEJSZYM PROGRAMIE KAROWO-PŁACOWYM 


1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem
 
1.1. Cel programu jego przeznaczenia 
1.2. Zakładki : Firma, Funkcje, Aktywacja, Okno, Pomoc 
1.3. Katalogi 
1.3.1. tworzenie katalogów 
1.3.2. zmiana statusu pracowników 
1.3.3. zarządzanie katalogami w danym okresie czasu 
1.4. Filtry 
1.4.1. omówienie potrzeby i zasady tworzenia filtrów 
1.4.2. tworzenie filtrów 
1.5. omówienie „Elementów kadrowych” i „Elementów kadrowych zgrupowanych” – składnik niezbędne do zakładania filtrów


2. Rejestrowanie pracownika 
2.1. wprowadzenie podstawowych danych 
2.2. załączenie fotografii 
2.3. różnica między „Działem” a „Miejscem pracy”


3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza


4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy 
4.1. wprowadzenie danych osobowych 
4.2. uzupełnienie informacji o dotychczasowych zatrudnieniu 
4.3. edycja słowników


5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy 
5.1. wyjaśnienie potrzeby wprowadzania danych o poprzednim pracodawcy 
5.2. praca w szczególnych warunkach 
5.3. inne informacje o uprawnieniach lub świadczeniach, które posiada pracownik w chwili zatrudnienia


6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym


7. Podpisanie umowy o pracę 
7.1. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych 
7.2. wygenerowanie umowy o pracę 
7.3. zmiana wizerunku umowy i archiwizacja


8. Bilanse urlopowe 
8.1. istota zakładania bilansów urlopowych 
8.2. wymiar UW i krótka charakterystyka


9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby


10. Tworzenie umów cywilnoprawnych 
10.1. Utworzenie zestawu jako zakładka 
10.2. Krótka charakterystyka umowy zlecenia - TEORIA 
10.3. Wprowadzanie parametrów podatkowych i ZUS 
10.4. Wprowadzenie umowy zlecenie 
10.5. Rozliczenie umowy zlecenia 
10.6. Kiedy i jakie składki od umowy zlecenia – TEORIA 
10.7. Krótka charakterystyka umowy o dzieło - TEORIA 
10.8.Wprowadzenie parametrów podatkowych i ZUS 
10.9.Wprowadzenie umowy o dzieło 
10.10.Rozliczenie umowy o dzieło


11. Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA 
11.1. Omówienie „Wzorców” 
11.2. Omówienie „Okresów” 
11.3. Otwieranie i zamykanie okresu 
11.4. Naliczenie wynagrodzenia 
11.5. Generowanie Listy Płac 
11.6.Generowanie Pasków wynagrodzenia 
11.7. Generowanie Karty Wynagrodzenia 
11.8. Generowanie PIT – 11 
11.9. Status wprowadzonych zdarzeń i potrzeba ich realizacji (oczekujące, niezrealizowane, zrealizowane) 
11.10. Kryteria wyszukiwań zdarzeń


12. Rozwiązanie stosunku pracy 
12.1. Wprowadzanie nowego zdarzenia do kalendarza - rozwiązanie umowy o pracę 
12.2. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia ZUS 
12.3. Rozwiązanie umowy z pracowników zgodnie z KP 
12.4. Ekwiwalent za UW 
12.5. Wygenerowanie świadectwa pracy w czasie pierwszej rejestracji w kalendarzu 
12.6. Wygenerowanie świadectwo pracy z poziomu raportów

< Wróć do listy kursów