Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem z obsługą programu Symfonia (poziom podstawowy)

klasyfikacja zawodu: 441501, 431301- pracownik ds. osobowych, pracownik obsługi płacowej


I. MODUŁ PRAWO PRACY OD PODSTAW

1.      Zagadnienia ogólne

2.      Umowa o pracę

3.      Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych

4.      Zmiana warunków umowy o pracę

5.      Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

6.      Czas pracy

7.      Obowiązki pracodawcy i pracownika

8.      Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

9.      Rozwiązywanie stosunku pracy

II. MODUŁ WYNAGRODZENIA 

  1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
  2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
  3. Systemy wynagradzania
  4. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
  5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
  6. Składniki wynagrodzenia
  7. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
   1. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
   2. Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia
   3. Limit podstawy wymiaru składek ZUS
   4. Zmiana, zasad kalkulacji składki zdrowotnej
   5. Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia
  8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
   1. Podstawowe zasady
   2. Od czego płaci się podatki – wyłączenia
   3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
   4. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
   5. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym i rocznym
   6. Zwolnienia podatkowe – zasady i niezbędne dokumenty w kalkulacji wynagrodzeń
  9. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
  10. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  11. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  12. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  13. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
  14. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
  15. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
  16. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych:
   1. Umowy zlecenia
   2. Umowy o dzieło
   3. Umowy zryczałtowane
   4. Umowy cywilne z własnym pracownikiem
  17. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
  19. Przypadki szczególne i nowelizacje
   1. Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
   2. Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
   3. Przekroczenie progu podatkowego
   4. Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
   5. Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
   6. Obniżenie składki zdrowotnej na starych czy na nowych zasadach?
   7. Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
   8. Podsumowanie zmian w kalkulacji wynagrodzeń wprowadzanych w 2022 r.
  20. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
   1. Zajęcia alimentacyjne
   2. Tytuły wykonawcze
   3. Zaliczki pieniężne
   4. Kary porządkowe
   5. Dobrowolne potrącenia
  21. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

III. MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
 3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  1. ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
  2. ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
  3. ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
  4. ZIPA – zmiana danych płatnika
 4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
 5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  1. Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  2. Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
  3. ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
  4. ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
 6. Import dokumentów w programie Płatnik
 7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
  1. ZUS OSW
  2. ZUS RIA
  3. ZUS IWA
 8. Dokumentacja rozliczeniowa
  1. Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
  2. RSA – raport przerw w opłacaniu składek
  3. RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
  4. Deklaracja zbiorcza DRA
 9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik 

IV. MODUŁ SYMFONIA KADRY I PŁACE - praca specjalisty w jednym z napopularniejsych programów kadrowo-płacowych  

1. Omówienie typowego programu i zapoznanie i interfejsem 
1.1. Cel programu jego przeznaczenia 
1.2. Zakładki : Firma, Funkcje, Aktywacja, Okno, Pomoc 
1.3. Katalogi 
1.3.1. tworzenie katalogów 
1.3.2. zmiana statusu pracowników 
1.3.3. zarządzanie katalogami w danym okresie czasu 
1.4. Filtry 
1.4.1. omówienie potrzeby i zasady tworzenia filtrów 
1.4.2. tworzenie filtrów 
1.5. Omówienie „Elementów kadrowych” i „Elementów kadrowych zgrupowanych” – składnik niezbędne do zakładania filtrów

2. Rejestrowanie pracownika 
2.1. wprowadzenie podstawowych danych 
2.2. załączenie fotografii 
2.3. różnica między „Działem” a „Miejscem pracy”

3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza

4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy 
4.1. wprowadzenie danych osobowych 
4.2. uzupełnienie informacji o dotychczasowych zatrudnieniu 
4.3. edycja słowników

5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy 
5.1. wyjaśnienie potrzeby wprowadzania danych o poprzednim pracodawcy 
5.2. praca w szczególnych warunkach 
5.3. inne informacje o uprawnieniach lub świadczeniach, które posiada pracownik w chwili zatrudnienia

6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym

7. Podpisanie umowy o pracę 
7.1. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych 
7.2. wygenerowanie umowy o pracę 
7.3. zmiana wizerunku umowy i archiwizacja

8. Bilanse urlopowe 
8.1. istota zakładania bilansów urlopowych 
8.2. wymiar UW i krótka charakterystyka

9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby


10. Tworzenie umów cywilnoprawnych 
10.1. Utworzenie zestawu jako zakładka 
10.2. Krótka charakterystyka umowy zlecenia - TEORIA 
10.3. Wprowadzanie parametrów podatkowych i ZUS 
10.4. Wprowadzenie umowy zlecenie 
10.5. Rozliczenie umowy zlecenia 
10.6. Kiedy i jakie składki od umowy zlecenia – TEORIA 
10.7. Krótka charakterystyka umowy o dzieło - TEORIA 
10.8.Wprowadzenie parametrów podatkowych i ZUS 
10.9.Wprowadzenie umowy o dzieło 
10.10.Rozliczenie umowy o dzieło

11. Wzorce + Płace w Programie kadroo-płacowym 
11.1. Omówienie „Wzorców” 
11.2. Omówienie „Okresów” 
11.3. Otwieranie i zamykanie okresu 
11.4. Naliczenie wynagrodzenia 
11.5. Generowanie Listy Płac 
11.6.Generowanie Pasków wynagrodzenia 
11.7. Generowanie Karty Wynagrodzenia 
11.8. Generowanie PITĄ – 11 
11.9. Status wprowadzonych zdarzeń i potrzeba ich realizacji (oczekujące, niezrealizowane, zrealizowane) 
11.10. Kryteria wyszukiwań zdarzeń

12. Rozwiązanie stosunku pracy 
12.1. Wprowadzanie nowego zdarzenia do kalendarza - rozwiązanie umowy o pracę 
12.2. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia ZUS 
12.3. Rozwiązanie umowy z pracowników zgodnie z KP 
12.4. Ekwiwalent za UW 
12.5. Wygenerowanie świadectwa pracy w czasie pierwszej rejestracji w kalendarzu 
12.6. Wygenerowanie świadectwo pracy z poziomu raportów

< Wróć do listy kursów