Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac (od podstaw do specjalisty)

kody zawodów: 242307, 242310 - specjalista ds.kadr, specjalista ds. wynagrodzeń


I PRAWO PRACY OD PODSTAWPRAWO PRACY OD PODSTAW

  1. Źródła prawa pracy
  2. Zasady prawa pracy
   1. prawa i obowiązki pracodawcy
   2. prawa i obowiązki pracownika
  3. Nawiązanie stosunku pracy
   1. rodzaje umów o pracę
   2. podstawowe elementy umowy o pracę
   3. niestandardowe zapisy w umowach
  4. Dokumentacja pracownicza
   1. akta osobowe
   2. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, w tym dokumentacja dotycząca Ewidencji czasu pracy, Urlopy wypoczynkowe, karta wynagrodzeń, ewidencja odzieży
   3. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
   4. postać dokumentacji pracowniczej
   5. minimalizacja w przypadku przechowywania dokumentacji pracowniczej
  5. Urlopy pracownicze
   1. naliczanie stażu urlopowego
   2. wymiary urlopu
   3. prawo do urlopu a wymiar urlopu
   4. naliczanie urlopu proporcjonalnego
   5. urlop na żądanie
   6. plan urlopów
   7. urlop - pierwsza praca
   8. inne zwolnienia od pracy (w tym urlopy okolicznościowe, siła wyższa, opieka nad dzieckiem i nad członkiem rodziny, dni wolne na poszukiwanie pracy)
   9. zadania praktyczne
  6. Czas pracy
   1. definicje niezbędne do zrozumienia rozliczania czasu pracy
   2. wymiar i norma czasu pracy
   3. wyliczanie wymiaru czasu pracy
   4. systemy czasu pracy
   5. godziny nadliczbowe i sposób ich rozliczania
   6. harmonogramy i ewidencje czasu pracy
   7. zadania praktyczne
  7. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
   1. ochrona kobiet w ciąży
   2. urlop macierzyński
   3. urlop ojcowski
   4. urlop rodzicielski
   5. urlop wychowawczy
   6. ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
   7. inne uprawnienia oraz szczególna ochrona rodziców i opiekunów
  8. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
   1. upomnienie, nagana, kara pieniężna
   2. terminy przy udzielaniu kar
   3. sposób i czas archiwizacji
  9. Zmiana warunków zatrudnienia
   1. czasowe powierzenie innej pracy
   2. porozumienie zmieniające
   3. wypowiedzenie zmieniające
  10. Rozwiązywanie umów o pracę
   1. sposoby rozwiązywania umów o pracę (porozumienie, wypowiedzenie, zwolnienie dyscyplinarne, wygaśnięcie stosunku pracy)
   2. okresy wypowiedzenia
   3. dni wolne na poszukiwanie pracy
   4. świadectwo pracy
   5. obowiązki i uprawnienia pracownika oraz pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy

 

II PRAWO PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

* KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

1. Nawiązywanie stosunku pracy

a) rodzaje umów o pracę – w tym zasady zawierania umów na okres próbny

b)  zadania praktyczne - konstruowanie stosunku pracy

c) Informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych zapisów

d) inne obowiązki informacyjne pracodawcy

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

a) data zawarcia stosunku pracy a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

b) obowiązki informacyjne przy skracaniu przechowywania dokumentacji pracowniczej (OSW/RIA)

c) wytyczne UODO, resortu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

d) dokumentacja nadmiarowa – sposób usuwania z dokumentacji pracowniczej

3. Zmiana treści stosunku pracy

a) porozumienie zmieniające warunków pracy i płacy

b) wypowiedzenie zmieniające – praktyczne konstruowanie dokumentu z omówieniem poszczególnych punktów dokumentu

c) czasowe powierzenie pracy

4. Ustanie stosunku pracy

a) wygaśnięcie a rozwiązanie stosunku pracy

b) porozumienie stron jako najbardziej pożądany tryb rozwiązania umowy o pracę

c) podstawa do rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem – analiza przypadku

d) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – przyczyny, podstawa prawna

e) rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta – określenie datą lub konkretnym zdarzeniem

f) szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunków pracy

f) przygotowanie świadectwa pracy z omówieniem poszczególnych punktów dokumentów

5. Kary porządkowe

a) rodzaje kar,

b) procedura wnioskowania, przygotowywania, doręczania i odwoławcza od kary porządkowej

c) przygotowanie dokumentu kary  - case study

 

* URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY

1. Zasada prawa do wypoczynku

2. Staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego  - praktyczne zadania naliczenia stażu urlopowego

3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu – sposób naliczania i udzielania urlopu

4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego/urlop uzupełniający

5. Ćwiczenia praktyczne - zasady proporcjonalnego naliczania urlopu wypoczynkowego

a) urlop wypoczynkowy a wymiar czasu pracy w tym naliczanie urlopu proporcjonalnego przy przejściu na inny wymiar czasu pracy w trakcie miesiąca

b) urlop wypoczynkowy a korzystanie z urlopu wychowawczego

c) naliczenie urlopu wypoczynkowego

d) wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar roczny urlopu wypoczynkowego

6. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych

7. Urlop macierzyński - wymiar

8. Urlop rodzicielski – wymiar, zasady korzystania, podział miedzy opiekunami

8. Urlop wychowawczy – części, wymiar, końcowa granica czasowa wykorzystania

9. Urlop bezpłatny – na wniosek pracownika/ porozumienie trójstronne

10. Inne zwolnienia od pracy – siła wyższa/urlop opiekuńczy

 

* CZAS PRACY

1. Definicje ustawowe

2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy – ćwiczenia praktyczne

3. Przerwy wliczane do czasu pracy

4. Dyżur i przestój w pracy

5. Systemy i rozkłady czasu pracy

6. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy – składowe ewidencji czasu pracy

7. Harmonogram pracy – ćwiczenia praktyczne przygotowywania harmonogramów czasu pracy dla podstawowego oraz równoważnego podstawowego systemu czasu pracy

8.Praca w porze nocnej – sposób określenia w regulacjach wewnątrzzakładowych

9. Praca w godzinach nadliczbowych – dobowe/ średniotygodniowe

10. Sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

10. Praca w niedziele i święta

11. Zadania praktyczne - rozliczanie czasu pracy

a) podstawowy system czasu pracy – nadgodziny dobowe i średniotygodniowe/ ruchomy harmonogram czasu pracy

b) rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy

c) rozliczanie czasu pracy a nieobecności w pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

*  WARSZTAT Z KADR  - studium przypadków 

1. Monitoring w firmie

a) zakładowe zasady monitoringu

b) zasady wprowadzania monitoringu

c) monitoring pomieszczeń w zakładzie pracy

d) monitoring służbowej poczty elektronicznej pracowników

e) monitoring urządzeń i samochodu służbowego

f) monitoring trzeźwości pracowników pod względem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

2. Ochrona danych osobowych

a) dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika 

b) dane osobowe, których pracodawca żąda od kandydata i  pracownika 

c) dane osobowe przetwarzane tylko za zgodą kandydata i pracownika

d) przetwarzanie danych wrażliwych

e) przetwarzanie danych biometrycznych

3. Praca zdalna

a) rodzaje pracy zdalnej i zasady jej udzielania

b) obowiązki pracodawcy dotyczące BHP w pracy zdalnej

c) ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

d) dokumentacja pracownicza w pracy zdalnej

4. Analiza przypadku

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - case study

Urlopy pracownicze - urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych

Czas pracy - trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu

III WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY OD PODSTAW

 A. MODUŁ WYNAGRODZENIA

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
 2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 3. Systemy wynagradzania
 4. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
 5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 6. Składniki wynagrodzenia
 7. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  1. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia
  3. Limit podstawy wymiaru składek ZUS
  4. Zmiana (?) zasad kalkulacji składki zdrowotnej
  5. Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podstawowe zasady
  2. Od czego płaci się podatki – wyłączenia
  3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
  4. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  5. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym i rocznym
  6. Zwolnienia podatkowe – zasady i niezbędne dokumenty w kalkulacji wynagrodzeń
 9. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
 10. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 11. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 12. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 13. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
 14. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
 15. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 16. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. Umowy zlecenia
  2. Umowy o dzieło
  3. Umowy zryczałtowane
  4. Umowy cywilne z własnym pracownikiem
 17. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 19. Przypadki szczególne i nowelizacje
  1. Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
  2. Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
  3. Przekroczenie progu podatkowego
  4. Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
  5. Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
  6. Obniżenie składki zdrowotnej na starych czy na nowych zasadach?
  7. Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
  8. Podsumowanie zmian w kalkulacji wynagrodzeń wprowadzanych w 2022 r.
 20. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  1. Zajęcia alimentacyjne
  2. Tytuły wykonawcze
  3. Zaliczki pieniężne
  4. Kary porządkowe
  5. Dobrowolne potrącenia
 21. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

B. MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
 3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  • ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
  • ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
  • ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
  • ZIPA – zmiana danych płatnika
 4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
 5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  • Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
  • ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
 6. Import dokumentów w programie Płatnik
 7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
  • ZUS OSW
  • ZUS RIA
  • ZUS IWA
 8. Dokumentacja rozliczeniowa
  • Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
  • RSA – raport przerw w opłacaniu składek
  • RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
  • Deklaracja zbiorcza DRA
 9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

IV WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY -  POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE

 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  3. Wpływ zmiany wysokości składników wynagrodzenia na wysokość wynagrodzenia urlopowego
  4. Regulamin wynagrodzeń i wpływ zmian wprowadzanych przez pracodawcę na zasady kalkulacji wynagrodzeń urlopowych
  5. Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy – zasady rozliczeń
  6. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy
  8. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego w przypadku wypłat dokonywanych z przesunięciem (np. 10.następnego miesiąca)
  9. Odwołanie pracownika z urlopu
 2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne stosowane przy wyliczaniu ekwiwalentu urlopowego
  2. Przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu
  3. Składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę do wyliczenia ekwiwalentu
  4. Ustalanie współczynnika do ekwiwalentu
  5. Ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  6. Zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentu przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Przypadki stosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 3. Wynagrodzenie należne pracownikowi za okresy nieświadczenia pracy
  1. Nieobecność w pracy w związku z oddaniem krwi
  2. Zwolnienie z pracy w związku z ważną okolicznością w życiu pracownika – ślub, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby
  3. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy)
  4. Dzień wolny na poszukiwanie pracy
  5. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 4. Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS
  1. Podstawa prawna dopłat do wypoczynku
  2. Kryteria przyznawania dopłat
  3. Regulamin ZFŚS
  4. Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracowników
 5. Świadczenie urlopowe
  1. Podstawa prawna świadczeń urlopowych
  2. Różnica pomiędzy dopłatą do wypoczynku a świadczeniem urlopowym
  3. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych
  4. Zasady wypłaty świadczeń urlopowych
  5. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

 1. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy
  1. Podstawowe informacje dotyczący wypłacania wynagrodzenia chorobowego
  2. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
  3. Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  4. Okres zasiłkowy a wypłata wynagrodzenia chorobowego
  5. Okres wyczekiwania a wynagrodzenie chorobowe pracownika
  6. Wysokość wynagrodzenia chorobowego
 2. Zasiłek chorobowy
  1. Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
  2. Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
  3. Nabycie prawa do zasiłku chorobowego – okres wyczekiwania
  4. Prawo do zasiłku przypadającego w trakcie urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, wychowawczego
  5. Zwolnienia lekarskie na przełomie roku kalendarzowego
  6. Okres wypłaty zasiłku chorobowego
  7. Niezdolność do pracy po przerwie a okres zasiłkowy
  8. Wysokość zasiłku chorobowego
  9. Dowody potwierdzające niezdolność do pracy niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego
 3. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia
  1. Ustanie ubezpieczenia a zakończenie ubezpieczenia
  2. Osoby uprawnione do zasiłku
  3. Okres wypłaty zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
  4. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku
 4. Świadczenie rehabilitacyjne
  1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  2. Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
  3. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
  4. Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
  5. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia
 5. Zasiłek macierzyński
  1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
  2. Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku
  3. Okresy wypłaty zasiłku
  4. Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku
  5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 6. Zasiłek opiekuńczy
  1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
  2. Zasiłek z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem
  3. Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
  4. Zasiłek z tytułu opieki nad członkiem rodziny
  5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  6. Dokumentowanie prawa do zasiłku
  7. Okres wypłaty zasiłku
  8. Wysokość zasiłku opiekuńczego
 7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem
  1. Definicja wypadku
  2. Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
  3. Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
  4. Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy
  5. Wypadek przy pracy
  6. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
  7. Wysokość świadczeń związanych z wypadkiem
 8. Zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku
  1. Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
  2. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku
  3. Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu
  4. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wypłacanych za okresy kwartalne, półroczne i roczne
  5. Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo składników wynagrodzenia
  6. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników przysługujących do określonego terminu
  7. Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiaru świadczeń
  8. Wynagrodzenie z tytułu zawartej z pracownikiem umowy zlecenia a podstawa wymiaru zasiłku
  9. Ponowne ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
  10. Dodatkowe zatrudnienie a podstawa wymiaru
  11. Zmiana pracodawców a ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
  12. Zmiana wymiaru czasu pracy
  13. Minimalna podstawa zasiłku
  14. Wynagrodzenie za pracę i niezdolność do pracy w tym samym dniu
  15. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  16. Podstawa wymiaru a przekroczenie limitu składek na ubezpieczenia społeczne

TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

 1. Polski Ład – trudny przypadek czy tylko inna kalkulacja wynagrodzenia – podsumowanie zmian wprowadzanych w płacach od 2022 r.
  1. kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  2. progi podatkowe
  3. ulga dla klasy średniej w rozliczeniach miesięcznych i rozliczeniu rocznym
  4. likwidacja możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  5. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.
  6. nowe zwolnienia podatkowe
 2. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych
  1. zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  2. autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy na liście płac
  3. ustalanie średniego wskaźnika składek do kalkulacji listy płac
  4. rozliczanie zwolnień lekarskich za okres dłuższy niż 30 dni
 3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac
  1. odprawa emerytalno-rentowa
  2. odprawa pośmiertna
  3. odprawa dla pracownika powołanego do wojska
  4. odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  5. odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
  6. odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
 4. Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom
 5. Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia
  1. opieka medyczna
  2. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  3. świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom
  4. inne świadczenia na rzecz pracownika
  5. świadczenia na rzecz pracowników na sport i rekreację (basen, siłownia, fitness)
  6. finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
  7. wydatki na kształcenie
 6. Wynagrodzenia prezesów, członków zarządu, menedżerów, członków rad nadzorczych
  1. umowa o pracę, kontrakt menedżerski i umowa o zarządzanie
  2. wynagrodzenia wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących podmiotów prawnych
   1. wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
   2. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie powołania
   3. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy o pracę
   4. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy cywilnej
   5. wynagrodzenie wypłacane osobom pełniącym funkcję w Radzie Nadzorczej
  3. podstawa opodatkowania, pobór zaliczek i obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia z tytułu wypłaconych należności osobom pełniącym funkcję w organach stanowiących podmiotów prawnych

EGZEKUCJE KOMORNICZE Z WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH, ZASIŁKÓW ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                    

 1. Ogólne zasady dokonywania potrąceń
  1. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  2. Potrącenia a odliczenia z wynagrodzeń pracowniczych
  3. Wynagrodzenia i inne świadczenia podlegające zajęciom
  4. Potrącenia z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  5. Potrącenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  6. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych
  7. Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu
  8. Obowiązkowe potrącenia
  9. Dobrowolne potrącenia
 2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Podstawowe definicje
  2. Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
  3. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające egzekucji
  4. Zbieg egzekucji
  5. Obowiązki pracodawcy związane z egzekucją wynagrodzenia
  6. Sankcje
 3. Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń – zasady ustalania: m.in.: jedna wypłata, kilka list płac, wypłata na przełomie roku, pracownik zwolniony z podatku, uczestnik PPK, niepełny wymiar czasu pracy, nieprzepracowany pełny miesiąc, diety, zbieg potrąceń, zmiany w kwotach wolnych w okresie pandemii.
  4. Warsztaty
 4. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń
  4. Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia chorobowego a potrąceniami z zasiłków
  5. Etapy dokonywania potrąceń
  6. Warsztaty
 5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Zmiany przepisów - świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodów
  3. Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
  4. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
  5. Warsztaty

ROZLICZENIA PUBLICZNOPRAWNE Z ZUS - PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Zobowiązania i rozliczenia publicznoprawne z ZUS w skrócie:
  1. Obowiązki płatnika składek
  2. Obowiązki ubezpieczonego
  3. Formularze ZUS
   • Zgłoszeniowe płatnika
   • Zgłoszeniowe ubezpieczonych
   • Rozliczeniowe
  4. Dokumenty składane w ZUS:
   • Z-3 – w jakich przypadkach i w jakiej formie
   • KOA – na wezwanie ZUS czy z własnej inicjatywy płatnika
   • Pełnomocnictwo PEL oraz odwołanie pełnomocnictwa
   • Pismo ogólne POG
   • Wniosek OL-2 – wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego
   • Wniosek RD-3 – wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
   • Wniosek RSO – wniosek o odroczenie terminu płatności
   • Wniosek RSR – wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
   • Wniosek RSU – wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
   • Wniosek RWN – wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
   • Zgłoszenie RUD – zgłoszenie umowy o dzieło
  5. Zasady przygotowywania i przekazywania do ZUS zgłoszeń, zmiany danych oraz korygowania danych znajdujących się w ZUS
   • Płatnika
   • Ubezpieczonych
   • Członków rodziny osób ubezpieczonych
  6. Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Płatnik

KOREKTY ZUS

 1. Zawiadomienia o błędach przesłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 2. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) – omówienie
 3. Wyjaśnienie poszczególnych dokumentów uznanych jako błędne
 4. Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR ZUS – omówienie i analiza czynników mających wpływ na występujące różnice w kwotach składek
 5. Weryfikacja rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu Płatnik oraz dokumentację źródłową
 6. Warsztaty praktyczne
  1. Omówienie i praktyczne zastosowanie wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU)
  2. Przygotowanie dokumentacji korygującej z zastosowaniem narzędzi programu Płatnik ułatwiających wykonywanie korekt
  3. Omówienie poszczególnych bloków zawiadomienia oraz sposoby ich korygowania
   • Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych
   • Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego
   • Błędne raporty imienne
   • Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych
   • Odrzucone pozycje raportów ze względu na błędy w innych raportach
   • Raporty imienne bez deklaracji
   • Raporty imienne nadmiarowe
   • Przekroczenie trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku
   • Urlopy wychowawcze, macierzyńskie i zasiłki
   • Umowy cywilnoprawne

 

V SYMFONIA KADRY I PŁACE - PRACA SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC W NAJPOPULARNIEJSZYM PROGRAMIE KADROWO-PŁACOWYM

 1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem
 2. Rejestrowanie pracownika
 3. Wprowadzenie danych w kalendarzu - edycja kalendarza
 4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy
 5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy
 6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym
 7. Podpisanie umowy o pracę
 8. Bilanse urlopowe
 9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby
 10. Tworzenie umów cywilnoprawnych
 11. Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA
 12. Rozwiązanie stosunku pracy
 13. ĆWICZENIA

< Wróć do listy kursów