Certyfikowany kurs specjalistów ds. wynagrodzeń (od podstaw do specjalisty)

♦ kod zawodu: 242310 - specjalista ds wynagrodzeń


ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze płac i rozliczania wynagrodzeń oraz specjalistów zainteresowanych tematyką z zakresu płac zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z rozliczania wynagrodzeń. 

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  • naukę własną słuchacza, 
  • studiowanie literatury przedmiotu,
  • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 111 godzin dydaktycznych (w tym egzamin).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • sporządzaniu listy płac,
  • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
  • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
  • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z  wynagrodzeń,
  • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe w obrębię zawodu:

  • specjalista ds. wynagrodzeń                 - 242310

< Wróć do listy kursów