Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego i specjalistę ds. kadr i płac (od podstaw do specjalisty)

♦ klasyfikacja zawodów:

 • Specjalista ds. rachunkowości -  24110
 • Specjalista ds. wynagrodzeń -  242310
 • Specjalista ds. kadr - 242307

Informacje podstawowe

ADRESACI

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kompetencje na poziomie samodzielnego księgowego (księgowej)  i specjalisty ds. kadr i płac, a nie miały wcześniej styczności z tą problematyką lub chcą ją poszerzyć i uaktualnić, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs uczy praktycznego księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń. Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość). Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę z księgowania dowodów oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętność księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia".  Kurs pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych. Ponadto, kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 270 godzin zegarowych zajęć (336 godzin lekcyjnych, po 45 minut), + 3 egzaminy (w sumie 450 minut).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia podczas tego kursu powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, VAT.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus
 • przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Specjalista ds. rachunkowości - 241103
 • Specjalista ds. wynagrodzeń  -  242310
 • Specjalista ds. kadr – 242307

< Wróć do listy kursów