Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego i specjalistę ds. kadr i płac (od podstaw do specjalisty)


I.    Podatkowa książka przychodów i rozchodów

1.    Formy prowadzenia działalności gospodarczej 
2.    Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej  - wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, ordynacji podatkowej 
3.    Karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.    Obowiązek i zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania
5.    Dowody księgowe i ich klasyfikacja 
6.    Źródła przychodów i ich ewidencja
7.    Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania 
8.    Ewidencje dodatkowe i obowiązek ich prowadzenia
a)    Ewidencja sprzedaży
b)    Karty wynagrodzeń pracowników, listy płac, składki ZUS
c)    Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
•    Wycena i przyjęcie do użytkowania
•    Metody amortyzacji
•    Likwidacja, oraz rozliczenie kosztów sprzedaży 
d)    Wyposażenie 
e)    Samochód osobowy w firmie:
•     Samochód właściciela
•     Samochód pracownika
f)    Delegacja, a podróż służbowa (krajowa, zagraniczna)
•     Rozliczenie właściciela przedsiębiorstwa
•    Rozliczenie pracowników
g)    ZFŚS, obowiązek tworzenia, naliczenie, korekta
9.    Inwentaryzacja, wycena zapasów
10.    Wynik na działalności gospodarczej
11.    Odliczenie straty z lat ubiegłych
12.    Likwidacja działalności gospodarczej, a skutki podatkowe
13.    Zadania tematyczne
a)    Obliczenie podatku zryczałtowanego
b)    Zaksięgowanie zdarzeń gospodarczych we wzorcowym miesiącu, obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (metoda liniowa, w skali)
c)    Zamknięcie roku, rozliczenie podatku (metoda liniowa, w skali) oraz rozliczenie straty z lat ubiegłych
14.    Podatek od towarów i usług (VAT)
a)    Zwolnienia
b)    Rejestracja podatnika
c)    Dostawa towarów i świadczenie usług 
d)    Dokumentacja: faktury, rejestry
e)    Powstanie obowiązku podatkowego, VAT należny
f)    VAT naliczony
g)    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
h)    Import, eksport
i)    Deklaracje i informacje podsumowujące, zapłata podatku
j)    Kasy rejestrujące
k)    Rozliczenie VAT samochodu osobowego
l)    Mechanizm odwrotnego obciążenia
m)    Zadania praktyczne, sporządzenie rejestrów VAT i deklaracji miesięcznej oraz informacji podsumowującej

II.    Rachunkowość poziom pierwszy - podstawy rachunkowości

1.    Pojęcia wstępne z rachunkowości

a)    Pojęcia wstępne z rachunkowości
b)    Istota, przedmiot, funkcje i zasady rachunkowości 
c)    Regulacje prawne
2.    Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
a)    Charakterystyka majątku i kapitałów (aktywa, pasywa)
b)    Treść, cechy i układ bilansu
3.    Zdarzenia gospodarcze. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
4.    Pojęcie konta księgowego.
a)    Ewidencja operacji bilansowych. Konta bilansowe. 
b)    Poziomy podział konta - konta syntetyczne i konta analityczne
c)    Zestawienie obrotów i sald
d)    Ewidencja operacji wynikowych. Konta wynikowe
e)    Poprawianie błędów księgowych (storno)
5.    Dowody księgowe i Księgi rachunkowe
a)    Dowody księgowe - elementy, opracowywanie, itd. 
b)    Charakterystyka ksiąg 
c)    Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont
6.    Segmenty działalności jednostki gospodarczej
a)    Podstawowa i pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa, zdarzenia nadzwyczajne
b)    Koszty wg. rodzaju
c)    Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
7.    Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (podatki i opłaty, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne, VAT)
8.    Aktywa pieniężne i rozrachunki
a)    Środki pieniężne, gotówkowe i bezgotówkowe
b)    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
9.    Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
a)    Amortyzacja
b)    Środki trwałe w budowie
c)    Likwidacja środków trwałych 
10.    Obrót materiałowy i towarowy
a)    Cena zakupu, cena nabycia
b)    Zakup materiałów/towarów oraz jego rozliczenie
c)    Wycena (ceny przeciętne, LIFO, FIFO, ceny ewidencyjne)
11.    Warianty ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej
a)    Pełen rachunek kosztów 
b)    Warianty rachunku zysków i strat
12.    Sprawozdanie finansowe
13.    Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości   

III. Księgowość komputerowa

1.      Instalacja programu fk Symfonia
2.      Kartoteki w programie fk
3.      Plan kont i bilans otwarcia
4.      Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5.      Rejestry VAT
6.      Zestawienia i sprawozdania programu fk
7.      Archiwizacja danych

IV.    Rachunkowość poziom drugi – warsztaty praktyczne

1.    Zwięzłe podsumowanie podstaw rachunkowości – warsztaty
a.    dekretacje
b.    księgowania
c.    zestawienie obrotów i sald
d.    zasady sporządzania rachunek zysków i strat i bilansu
2.    Ewidencja wynagrodzeń
a.    sporządzanie list płac
b.    księgowanie wynagrodzeń, składniki wynagrodzeń
c.    zasiłek chorobowy, macierzyński, 
d.    dodatki i potrącenia
e.    deklaracje ZUS
3.    Ewidencja kosztów
a.    koszty wg. ustawy o rachunkowości a koszty podatkowe
b.    księgowania z uwzględnieniem odpowiednich kont analitycznych mających na celu wyszczególnienie NKUP do celów podatkowych 
4.    Ewidencja VAT
a.    sporządzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
b.    rozliczenia deklaracji VAT
5.    Ewidencja środków trwałych.
a.    środki trwałe w budowie, 
b.    przyjęcie środka trwałego
c.    przykłady ewidencji dotyczącej środków trwałych w ujęciu księgowym i podatkowym
d.    metody amortyzacji, amortyzacja NKUP 
6.    Ewidencja CIT
a.    kalkulacje podatku dochodowego
b.    rozliczenie straty podatkowej.
7.    Przygotowanie rachunku zysków i strat i bilansu

 

V PRAWO PRACY OD PODSTAW

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Umowa o pracę
 3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych
 4. Zmiana warunków umowy o pracę
 5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 6. Czas pracy
 7. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników
 9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 10. Rozwiązywanie stosunku pracy

 

VI PRAWO PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

* KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. Zmiana treści stosunku pracy
 4. Kiedy czas się rozstać - czyli ustanie stosunku pracy

 

* URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY

 1. Zasada prawa do wypoczynku
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu
 4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 6. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
 7. Zwolnienia od pracy

 

* CZAS PRACY NIE TAKI STRASZNY

 1. Definicje ustawowe
 2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
 3. Przerwy wliczane do czasu pracy
 4. Dyżur i przestój w prac
 5. Systemy i rozkłady czasu pracy
 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 7. Praca w porze nocnej
 8. Praca w godzinach nadliczbowych
 9. Praca w niedziele i święta
 10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy
 11. Harmonogram pracy
 12. Przegląd najnowszego orzecznictwa

* WARSZTAT Z KADR  - studium przypadków 

1. Monitoring w firmie

Zakładowe zasady monitoringu

Zasady wprowadzania monitoringu

Monitoring pomieszczeń w zakładzie pracy

Monitoring służbowej poczty elektronicznej pracowników

Monitoring urządzeń i samochodu służbowego

Zakaz monitoringu pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej i pomieszczeń sanitarnych bez zgody związków zawodowych

2. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika 

Dane osobowe, których pracodawca żąda od kandydata i  pracownika 

Dane osobowe przetwarzane tylko za zgodą kandydata i pracownika

Przetwarzanie danych wrażliwych

Przetwarzanie danych biometrycznych

3. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy

Warunki stosowania telepracy

Zasady telepracy

Telepraca a Home office

4. Analiza przypadku

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - case study

Urlopy pracownicze - urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych

Czas pracy - trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

VII WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY OD PODSTAW

 A. MODUŁ WYNAGRODZENIA

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
 2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 3. Systemy wynagradzania
 4. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
 5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 6. Składniki wynagrodzenia
 7. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  1. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia
  3. Limit podstawy wymiaru składek ZUS
  4. Zmiana (?) zasad kalkulacji składki zdrowotnej
  5. Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podstawowe zasady
  2. Od czego płaci się podatki – wyłączenia
  3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
  4. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  5. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym i rocznym
  6. Zwolnienia podatkowe – zasady i niezbędne dokumenty w kalkulacji wynagrodzeń
 9. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
 10. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 11. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 12. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 13. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
 14. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
 15. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 16. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. Umowy zlecenia
  2. Umowy o dzieło
  3. Umowy zryczałtowane
  4. Umowy cywilne z własnym pracownikiem
 17. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 19. Przypadki szczególne i nowelizacje
  1. Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
  2. Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
  3. Przekroczenie progu podatkowego
  4. Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
  5. Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
  6. Obniżenie składki zdrowotnej na starych czy na nowych zasadach?
  7. Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
  8. Podsumowanie zmian w kalkulacji wynagrodzeń wprowadzanych w 2022 r.
 20. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  1. Zajęcia alimentacyjne
  2. Tytuły wykonawcze
  3. Zaliczki pieniężne
  4. Kary porządkowe
  5. Dobrowolne potrącenia
 21. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

B. MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
 3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  • ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
  • ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
  • ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
  • ZIPA – zmiana danych płatnika
 4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
 5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  • Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
  • ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
 6. Import dokumentów w programie Płatnik
 7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
  • ZUS OSW
  • ZUS RIA
  • ZUS IWA
 8. Dokumentacja rozliczeniowa
  • Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
  • RSA – raport przerw w opłacaniu składek
  • RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
  • Deklaracja zbiorcza DRA
 9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

VIII WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY -  POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE

 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  3. Wpływ zmiany wysokości składników wynagrodzenia na wysokość wynagrodzenia urlopowego
  4. Regulamin wynagrodzeń i wpływ zmian wprowadzanych przez pracodawcę na zasady kalkulacji wynagrodzeń urlopowych
  5. Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy – zasady rozliczeń
  6. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy
  8. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego w przypadku wypłat dokonywanych z przesunięciem (np. 10.następnego miesiąca)
  9. Odwołanie pracownika z urlopu
 2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne stosowane przy wyliczaniu ekwiwalentu urlopowego
  2. Przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu
  3. Składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę do wyliczenia ekwiwalentu
  4. Ustalanie współczynnika do ekwiwalentu
  5. Ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  6. Zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentu przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Przypadki stosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 3. Wynagrodzenie należne pracownikowi za okresy nieświadczenia pracy
  1. Nieobecność w pracy w związku z oddaniem krwi
  2. Zwolnienie z pracy w związku z ważną okolicznością w życiu pracownika – ślub, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby
  3. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy)
  4. Dzień wolny na poszukiwanie pracy
  5. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 4. Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS
  1. Podstawa prawna dopłat do wypoczynku
  2. Kryteria przyznawania dopłat
  3. Regulamin ZFŚS
  4. Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracowników
 5. Świadczenie urlopowe
  1. Podstawa prawna świadczeń urlopowych
  2. Różnica pomiędzy dopłatą do wypoczynku a świadczeniem urlopowym
  3. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych
  4. Zasady wypłaty świadczeń urlopowych
  5. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

 1. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy
  1. Podstawowe informacje dotyczący wypłacania wynagrodzenia chorobowego
  2. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
  3. Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  4. Okres zasiłkowy a wypłata wynagrodzenia chorobowego
  5. Okres wyczekiwania a wynagrodzenie chorobowe pracownika
  6. Wysokość wynagrodzenia chorobowego
 2. Zasiłek chorobowy
  1. Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
  2. Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
  3. Nabycie prawa do zasiłku chorobowego – okres wyczekiwania
  4. Prawo do zasiłku przypadającego w trakcie urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, wychowawczego
  5. Zwolnienia lekarskie na przełomie roku kalendarzowego
  6. Okres wypłaty zasiłku chorobowego
  7. Niezdolność do pracy po przerwie a okres zasiłkowy
  8. Wysokość zasiłku chorobowego
  9. Dowody potwierdzające niezdolność do pracy niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego
 3. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia
  1. Ustanie ubezpieczenia a zakończenie ubezpieczenia
  2. Osoby uprawnione do zasiłku
  3. Okres wypłaty zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
  4. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku
 4. Świadczenie rehabilitacyjne
  1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  2. Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
  3. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
  4. Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
  5. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia
 5. Zasiłek macierzyński
  1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
  2. Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku
  3. Okresy wypłaty zasiłku
  4. Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku
  5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 6. Zasiłek opiekuńczy
  1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
  2. Zasiłek z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem
  3. Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
  4. Zasiłek z tytułu opieki nad członkiem rodziny
  5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  6. Dokumentowanie prawa do zasiłku
  7. Okres wypłaty zasiłku
  8. Wysokość zasiłku opiekuńczego
 7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem
  1. Definicja wypadku
  2. Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
  3. Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
  4. Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy
  5. Wypadek przy pracy
  6. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
  7. Wysokość świadczeń związanych z wypadkiem
 8. Zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku
  1. Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
  2. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku
  3. Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu
  4. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wypłacanych za okresy kwartalne, półroczne i roczne
  5. Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo składników wynagrodzenia
  6. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników przysługujących do określonego terminu
  7. Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiaru świadczeń
  8. Wynagrodzenie z tytułu zawartej z pracownikiem umowy zlecenia a podstawa wymiaru zasiłku
  9. Ponowne ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
  10. Dodatkowe zatrudnienie a podstawa wymiaru
  11. Zmiana pracodawców a ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
  12. Zmiana wymiaru czasu pracy
  13. Minimalna podstawa zasiłku
  14. Wynagrodzenie za pracę i niezdolność do pracy w tym samym dniu
  15. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  16. Podstawa wymiaru a przekroczenie limitu składek na ubezpieczenia społeczne

TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

 1. Polski Ład – trudny przypadek czy tylko inna kalkulacja wynagrodzenia – podsumowanie zmian wprowadzanych w płacach od 2022 r.
  1. kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  2. progi podatkowe
  3. ulga dla klasy średniej w rozliczeniach miesięcznych i rozliczeniu rocznym
  4. likwidacja możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  5. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.
  6. nowe zwolnienia podatkowe
 2. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych
  1. zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  2. autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy na liście płac
  3. ustalanie średniego wskaźnika składek do kalkulacji listy płac
  4. rozliczanie zwolnień lekarskich za okres dłuższy niż 30 dni
 3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac
  1. odprawa emerytalno-rentowa
  2. odprawa pośmiertna
  3. odprawa dla pracownika powołanego do wojska
  4. odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  5. odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
  6. odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
 4. Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom
 5. Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia
  1. opieka medyczna
  2. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  3. świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom
  4. inne świadczenia na rzecz pracownika
  5. świadczenia na rzecz pracowników na sport i rekreację (basen, siłownia, fitness)
  6. finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
  7. wydatki na kształcenie
 6. Wynagrodzenia prezesów, członków zarządu, menedżerów, członków rad nadzorczych
  1. umowa o pracę, kontrakt menedżerski i umowa o zarządzanie
  2. wynagrodzenia wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących podmiotów prawnych
   1. wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
   2. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie powołania
   3. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy o pracę
   4. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy cywilnej
   5. wynagrodzenie wypłacane osobom pełniącym funkcję w Radzie Nadzorczej
  3. podstawa opodatkowania, pobór zaliczek i obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia z tytułu wypłaconych należności osobom pełniącym funkcję w organach stanowiących podmiotów prawnych

EGZEKUCJE KOMORNICZE Z WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH, ZASIŁKÓW ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                    

 1. Ogólne zasady dokonywania potrąceń
  1. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  2. Potrącenia a odliczenia z wynagrodzeń pracowniczych
  3. Wynagrodzenia i inne świadczenia podlegające zajęciom
  4. Potrącenia z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  5. Potrącenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  6. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych
  7. Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu
  8. Obowiązkowe potrącenia
  9. Dobrowolne potrącenia
 2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Podstawowe definicje
  2. Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
  3. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające egzekucji
  4. Zbieg egzekucji
  5. Obowiązki pracodawcy związane z egzekucją wynagrodzenia
  6. Sankcje
 3. Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń – zasady ustalania: m.in.: jedna wypłata, kilka list płac, wypłata na przełomie roku, pracownik zwolniony z podatku, uczestnik PPK, niepełny wymiar czasu pracy, nieprzepracowany pełny miesiąc, diety, zbieg potrąceń, zmiany w kwotach wolnych w okresie pandemii.
  4. Warsztaty
 4. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń
  4. Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia chorobowego a potrąceniami z zasiłków
  5. Etapy dokonywania potrąceń
  6. Warsztaty
 5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Zmiany przepisów - świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodów
  3. Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
  4. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
  5. Warsztaty

ROZLICZENIA PUBLICZNOPRAWNE Z ZUS - PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Zobowiązania i rozliczenia publicznoprawne z ZUS w skrócie:
  1. Obowiązki płatnika składek
  2. Obowiązki ubezpieczonego
  3. Formularze ZUS
   • Zgłoszeniowe płatnika
   • Zgłoszeniowe ubezpieczonych
   • Rozliczeniowe
  4. Dokumenty składane w ZUS:
   • Z-3 – w jakich przypadkach i w jakiej formie
   • KOA – na wezwanie ZUS czy z własnej inicjatywy płatnika
   • Pełnomocnictwo PEL oraz odwołanie pełnomocnictwa
   • Pismo ogólne POG
   • Wniosek OL-2 – wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego
   • Wniosek RD-3 – wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
   • Wniosek RSO – wniosek o odroczenie terminu płatności
   • Wniosek RSR – wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
   • Wniosek RSU – wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
   • Wniosek RWN – wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
   • Zgłoszenie RUD – zgłoszenie umowy o dzieło
  5. Zasady przygotowywania i przekazywania do ZUS zgłoszeń, zmiany danych oraz korygowania danych znajdujących się w ZUS
   • Płatnika
   • Ubezpieczonych
   • Członków rodziny osób ubezpieczonych
  1. Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Płatnik

KOREKTY ZUS

 1. Zawiadomienia o błędach przesłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 2. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) – omówienie
 3. Wyjaśnienie poszczególnych dokumentów uznanych jako błędne
 4. Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR ZUS – omówienie i analiza czynników mających wpływ na występujące różnice w kwotach składek
 5. Weryfikacja rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu Płatnik oraz dokumentację źródłową
 6. Warsztaty praktyczne
  1. Omówienie i praktyczne zastosowanie wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU)
  2. Przygotowanie dokumentacji korygującej z zastosowaniem narzędzi programu Płatnik ułatwiających wykonywanie korekt
  3. Omówienie poszczególnych bloków zawiadomienia oraz sposoby ich korygowania
   • Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych
   • Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego
   • Błędne raporty imienne
   • Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych
   • Odrzucone pozycje raportów ze względu na błędy w innych raportach
   • Raporty imienne bez deklaracji
   • Raporty imienne nadmiarowe
   • Przekroczenie trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku
   • Urlopy wychowawcze, macierzyńskie i zasiłki
   • Umowy cywilnoprawne

IX SYMFONIA KADRY I PŁACE - PRACA SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC W NAJPOPULARNIEJSZYM PROGRAMIE KADROWO-PŁACOWYM

 1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem
 2. Rejestrowanie pracownika
 3. Wprowadzenie danych w kalendarzu - edycja kalendarza
 4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy
 5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy
 6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym
 7. Podpisanie umowy o pracę
 8. Bilanse urlopowe
 9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby
 10. Tworzenie umów cywilnoprawnych
 11. Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA
 12. Rozwiązanie stosunku pracy
 13. ĆWICZENIA

< Wróć do listy kursów