Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego i specjalistę ds. wynagrodzeń

klasyfikacja zawodów:

 • Specjalista ds. rachunkowości -  24110
 • Specjalista ds. wynagrodzeń -  242310

ADRESACI KURSU

Kursksięgowości od podstawjest przeznaczony dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które chcą nauczyć się księgowości i uzyskać kompetencje zawodu samodzielnej księgowej (księgowego), a nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości i płacami. 

CEL KURSU

Kurs księgowości uczy praktycznego księgowania na poziomie samodzielnego księgowego przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń. Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość).

Podczas tego kursu księgowości uczestnik zdobywa wiedzę z księgowania dowodów oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia".  Kurs pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych. 

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 207 godzin zegarowych zajęć (258 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + 2 egzaminy  (w sumie 315 minut).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 • Specjalista ds. rachunkowości -  241103
 • Specjalista ds. wynagrodzeń -  242310

< Wróć do listy kursów