Prawo pracy od A do Z (poziom podstawowy)

♦ kod zawodu: pracownik ds. osobowych - 441501


  1. Zagadnienia ogólne
  2. Umowa o pracę
  3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych
  4. Zmiana warunków umowy o pracę
  5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
  6. Czas pracy
  7. Obowiązki pracodawcy i pracownika
  8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  9. Rozwiązywanie stosunku pracy

< Wróć do listy kursów