Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa (warsztaty praktyczne)


ADRESACI SZKOLENIA

Profil uczestników szkolenia to osoby zatrudnione w działach kadr i płac, działach księgowości, oraz osoby zarządzające firmą. Szkolenie skierowane jest do praktyków z zakresu kalkulacji wynagrodzeń odpowiedzialnych za ustalanie uprawnień i naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru naliczania i rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, jakie przysługują pracownikom w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą oraz zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w interpretacji Ustawy z 25 czerwca 1999r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 31 poz 267 ze zm.), jakie zostały wprowadzone, po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. sygn.akt. SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119, poz.771).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu rozliczania świadczeń pieniężnych należnych pracownikom w związku z niezdolnością do pracy.

< Wróć do listy kursów