Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa (warsztaty praktyczne)


1. Wynagrodzenie za czas choroby
a) Podstawowe informacje dotyczące zasad wypłaty pracownikom wynagrodzenia chorobowego art. 92 KP poprzedzającego wypłatę zasiłku chorobowego
b) Różnica pomiędzy wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy a zasiłkiem chorobowym
c) Związek uregulowań prawnych dotyczących wynagrodzenia za czas choroby z uregulowaniami dotyczącymi naliczania i rozliczania zasiłków
d) Okres wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
a) Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
b) Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
c) Nabycie prawa do zasiłku chorobowego tzw. okres wyczekiwania
d) Przypadki, gdy okres wyczekiwania nie jest wymagalny
e) Prawo do zasiłku chorobowego przypadającego w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego lub odbywania czynnej służby wojskowej
f) Zwolnienie lekarskie na przełomie roku kalendarzowego a zasiłek chorobowy
g) Okres wypłaty zasiłku chorobowego
h) Wysokość zasiłku chorobowego
i) Przypadki nakazujące obniżenie zasiłku chorobowego
j) Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
k) Dowody potwierdzające niezdolność do pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego

3. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
a) Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
b) Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
c) Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
d) Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
e) Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

4. Zasiłek wyrównawczy
a) Prawo do zasiłku wyrównawczego
b) Wysokość zasiłku wyrównawczego
c) Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku wyrównawczego

5. Zasiłek macierzyński
a) Prawo do zasiłku macierzyńskiego
b) Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku macierzyńskiego
c) Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego
d) Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
e) Wysokość zasiłku macierzyńskiego

6. Zasiłek opiekuńczy
a) Prawo do zasiłku opiekuńczego nad chorym członkiem rodziny
b) Zasiłek opiekuńczy wypłacany z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym
c) Dokumentowanie prawa do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego
d) Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
e) Wysokość zasiłku opiekuńczego

7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowane wypadkiem
a) Definicja wypadku
b) Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
c) Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
d) Wypadek w drodze do pracy i z pracy
e) Wypadek przy pracy
f) Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
g) Wysokość świadczeń związanych w wypadkiem

8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa obowiązujące od 12 lipca 2009.
a) Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w postawie wymiaru świadczeń pieniężnych
b) Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń
c) Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń w przypadkach szczególnych
d) Zasada stosowana przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, gdy pracownik zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia
e) Zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń za miesiące nie w pełni przepracowane przez pracownika
f) Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku zawieszenia potrącania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
g) Zasady wliczania poszczególnych elementów wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych -składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
h) Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo elementów wynagrodzenia
i) Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń, składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu
j) Zmiana wymiaru etatu i jej wpływ na wyliczenie zasiłku chorobowego
k) Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiary świadczeń chorobowych
l) Nowy składnik wynagrodzenia i jego wpływ na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych m) Wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych
n) Wynagrodzenie z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia z własnym pracownikiem a podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych
o) Premie, nagrody, prowizje i inne nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie świadczeń pieniężnych w przypadku choroby – nowe podejście spowodowane wyrokiem TK
p) Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru, przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu.
q) Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków składnikow wynagrodzenia za okresy kwartalne, półroczne i roczne
r) Zasady ustalania miesięcznej podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych oraz obliczanie wartości za 1 dzień choroby

9. ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej choroba lub macierzyństwem - rozwiązywanie zadań 

< Wróć do listy kursów