Warsztaty specjalistów ds. wynagrodzeń (poziom średnio zaawansowany)

♦ kod zawodu: 242310 - specjalista ds. wynagrodzeń


WYNAGRODZENIA - POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY (kod zawodu: 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń)

PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE

 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
  2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
  3. Wpływ zmiany wysokości składników wynagrodzenia na wysokość wynagrodzenia urlopowego
  4. Regulamin wynagrodzeń i wpływ zmian wprowadzanych przez pracodawcę na zasady kalkulacji wynagrodzeń urlopowych
  5. Zmiana wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy – zasady rozliczeń
  6. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop na przełomie 2 miesięcy
  8. Kalkulacja wynagrodzenia urlopowego w przypadku wypłat dokonywanych z przesunięciem (np. 10.następnego miesiąca)
  9. Odwołanie pracownika z urlopu
 2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  1. Podstawy prawne stosowane przy wyliczaniu ekwiwalentu urlopowego
  2. Przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu
  3. Składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę do wyliczenia ekwiwalentu
  4. Ustalanie współczynnika do ekwiwalentu
  5. Ekwiwalent dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  6. Zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentu przy nieprzepracowanym pełnym miesiącu
  7. Przypadki stosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 3. Wynagrodzenie należne pracownikowi za okresy nieświadczenia pracy
  1. Nieobecność w pracy w związku z oddaniem krwi
  2. Zwolnienie z pracy w związku z ważną okolicznością w życiu pracownika – ślub, urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby
  3. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy)
  4. Dzień wolny na poszukiwanie pracy
  5. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
 4. Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS
  1. Podstawa prawna dopłat do wypoczynku
  2. Kryteria przyznawania dopłat
  3. Regulamin ZFŚS
  4. Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do wypoczynku pracowników
 5. Świadczenie urlopowe
  1. Podstawa prawna świadczeń urlopowych
  2. Różnica pomiędzy dopłatą do wypoczynku a świadczeniem urlopowym
  3. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych
  4. Zasady wypłaty świadczeń urlopowych
  5. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

 1. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy
  1. Podstawowe informacje dotyczący wypłacania wynagrodzenia chorobowego
  2. Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
  3. Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
  4. Okres zasiłkowy a wypłata wynagrodzenia chorobowego
  5. Okres wyczekiwania a wynagrodzenie chorobowe pracownika
  6. Wysokość wynagrodzenia chorobowego
 2. Zasiłek chorobowy
  1. Podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków
  2. Osoby uprawnione do zasiłku chorobowego
  3. Nabycie prawa do zasiłku chorobowego – okres wyczekiwania
  4. Prawo do zasiłku przypadającego w trakcie urlopu bezpłatnego, wypoczynkowego, wychowawczego
  5. Zwolnienia lekarskie na przełomie roku kalendarzowego
  6. Okres wypłaty zasiłku chorobowego
  7. Niezdolność do pracy po przerwie a okres zasiłkowy
  8. Wysokość zasiłku chorobowego
  9. Dowody potwierdzające niezdolność do pracy niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego
 3. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia
  1. Ustanie ubezpieczenia a zakończenie ubezpieczenia
  2. Osoby uprawnione do zasiłku
  3. Okres wypłaty zasiłku po ustaniu ubezpieczenia
  4. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku
 4. Świadczenie rehabilitacyjne
  1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
  2. Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne
  3. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego i okres wypłaty
  4. Okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje
  5. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia
 5. Zasiłek macierzyński
  1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
  2. Niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku
  3. Okresy wypłaty zasiłku
  4. Szczególne przypadki skrócenia okresu wypłaty zasiłku
  5. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 6. Zasiłek opiekuńczy
  1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
  2. Zasiłek z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem
  3. Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem
  4. Zasiłek z tytułu opieki nad członkiem rodziny
  5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  6. Dokumentowanie prawa do zasiłku
  7. Okres wypłaty zasiłku
  8. Wysokość zasiłku opiekuńczego
 7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem
  1. Definicja wypadku
  2. Finansowanie świadczeń związanych z wypadkiem
  3. Prawo do wypłaty świadczeń związanych z wypadkiem
  4. Wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy
  5. Wypadek przy pracy
  6. Dokumenty niezbędne do wypłaty świadczeń spowodowanych wypadkiem
  7. Wysokość świadczeń związanych z wypadkiem
 8. Zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku
  1. Ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych
  2. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku
  3. Elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru w wysokości faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu
  4. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wypłacanych za okresy kwartalne, półroczne i roczne
  5. Zasady postępowania przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, w przypadku niewypłaconych lub wypłaconych zaliczkowo składników wynagrodzenia
  6. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników przysługujących do określonego terminu
  7. Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiaru świadczeń
  8. Wynagrodzenie z tytułu zawartej z pracownikiem umowy zlecenia a podstawa wymiaru zasiłku
  9. Ponowne ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
  10. Dodatkowe zatrudnienie a podstawa wymiaru
  11. Zmiana pracodawców a ustalanie podstawy wymiaru zasiłku
  12. Zmiana wymiaru czasu pracy
  13. Minimalna podstawa zasiłku
  14. Wynagrodzenie za pracę i niezdolność do pracy w tym samym dniu
  15. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku przy niezdolności do pracy powstałej w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  16. Podstawa wymiaru a przekroczenie limitu składek na ubezpieczenia społeczne

TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

 1. Polski Ład – trudny przypadek czy tylko inna kalkulacja wynagrodzenia – podsumowanie zmian wprowadzanych w płacach od 2022 r.
  1. kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  2. progi podatkowe
  3. ulga dla klasy średniej w rozliczeniach miesięcznych i rozliczeniu rocznym
  4. likwidacja możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  5. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku dochodowego wg zasad obowiązujących 31.12.2021 r.
  6. nowe zwolnienia podatkowe
 2. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych
  1. zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  2. autorskie koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy na liście płac
  3. ustalanie średniego wskaźnika składek do kalkulacji listy płac
  4. rozliczanie zwolnień lekarskich za okres dłuższy niż 30 dni
 3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac
  1. odprawa emerytalno-rentowa
  2. odprawa pośmiertna
  3. odprawa dla pracownika powołanego do wojska
  4. odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  5. odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia
  6. odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu
 4. Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom
 5. Świadczenia pozapłacowe na liście płac – sposób ujęcia i rozliczenia
  1. opieka medyczna
  2. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  3. świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom
  4. inne świadczenia na rzecz pracownika
  5. świadczenia na rzecz pracowników na sport i rekreację (basen, siłownia, fitness)
  6. finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
  7. wydatki na kształcenie
 6. Wynagrodzenia prezesów, członków zarządu, menedżerów, członków rad nadzorczych
  1. umowa o pracę, kontrakt menedżerski i umowa o zarządzanie
  2. wynagrodzenia wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących podmiotów prawnych
   1. wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu
   2. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie powołania
   3. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy o pracę
   4. wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję w zarządzie firmy na podstawie umowy cywilnej
   5. wynagrodzenie wypłacane osobom pełniącym funkcję w Radzie Nadzorczej
  3. podstawa opodatkowania, pobór zaliczek i obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia z tytułu wypłaconych należności osobom pełniącym funkcję w organach stanowiących podmiotów prawnych

EGZEKUCJE KOMORNICZE Z WYNAGRODZEŃ PRACOWNICZYCH, ZASIŁKÓW ORAZ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                    

 1. Ogólne zasady dokonywania potrąceń
  1. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  2. Potrącenia a odliczenia z wynagrodzeń pracowniczych
  3. Wynagrodzenia i inne świadczenia podlegające zajęciom
  4. Potrącenia z wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  5. Potrącenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca
  6. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych
  7. Obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu
  8. Obowiązkowe potrącenia
  9. Dobrowolne potrącenia
 2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Podstawowe definicje
  2. Potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne
  3. Wynagrodzenia i świadczenia podlegające egzekucji
  4. Zbieg egzekucji
  5. Obowiązki pracodawcy związane z egzekucją wynagrodzenia
  6. Sankcje
 3. Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń – zasady ustalania: m.in.: jedna wypłata, kilka list płac, wypłata na przełomie roku, pracownik zwolniony z podatku, uczestnik PPK, niepełny wymiar czasu pracy, nieprzepracowany pełny miesiąc, diety, zbieg potrąceń, zmiany w kwotach wolnych w okresie pandemii.
  4. Warsztaty
 4. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Maksymalna kwota potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń
  4. Różnice pomiędzy potrąceniami z wynagrodzenia chorobowego a potrąceniami z zasiłków
  5. Etapy dokonywania potrąceń
  6. Warsztaty
 5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
  1. Potrącenia obowiązkowe a potrącenia dobrowolne
  2. Zmiany przepisów - świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodów
  3. Jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
  4. Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
  5. Warsztaty

ROZLICZENIA PUBLICZNOPRAWNE Z ZUS - PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Zobowiązania i rozliczenia publicznoprawne z ZUS w skrócie:
  1. Obowiązki płatnika składek
  2. Obowiązki ubezpieczonego
  3. Formularze ZUS
   • Zgłoszeniowe płatnika
   • Zgłoszeniowe ubezpieczonych
   • Rozliczeniowe
  4. Dokumenty składane w ZUS:
   • Z-3 – w jakich przypadkach i w jakiej formie
   • KOA – na wezwanie ZUS czy z własnej inicjatywy płatnika
   • Pełnomocnictwo PEL oraz odwołanie pełnomocnictwa
   • Pismo ogólne POG
   • Wniosek OL-2 – wniosek pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego
   • Wniosek RD-3 – wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
   • Wniosek RSO – wniosek o odroczenie terminu płatności
   • Wniosek RSR – wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
   • Wniosek RSU – wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
   • Wniosek RWN – wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
   • Zgłoszenie RUD – zgłoszenie umowy o dzieło
  5. Zasady przygotowywania i przekazywania do ZUS zgłoszeń, zmiany danych oraz korygowania danych znajdujących się w ZUS
   • Płatnika
   • Ubezpieczonych
   • Członków rodziny osób ubezpieczonych
  6. Ćwiczenia z wykorzystaniem programu Płatnik

KOREKTY ZUS

 1. Zawiadomienia o błędach przesłanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 2. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) – omówienie
 3. Wyjaśnienie poszczególnych dokumentów uznanych jako błędne
 4. Rozbieżności pomiędzy DRA i WDR ZUS – omówienie i analiza czynników mających wpływ na występujące różnice w kwotach składek
 5. Weryfikacja rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu Płatnik oraz dokumentację źródłową
 6. Warsztaty praktyczne
  1. Omówienie i praktyczne zastosowanie wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU)
  2. Przygotowanie dokumentacji korygującej z zastosowaniem narzędzi programu Płatnik ułatwiających wykonywanie korekt
  3. Omówienie poszczególnych bloków zawiadomienia oraz sposoby ich korygowania
   • Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych
   • Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego
   • Błędne raporty imienne
   • Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych
   • Odrzucone pozycje raportów ze względu na błędy w innych raportach
   • Raporty imienne bez deklaracji
   • Raporty imienne nadmiarowe
   • Przekroczenie trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku
   • Urlopy wychowawcze, macierzyńskie i zasiłki
   • Umowy cywilnoprawne

 

 

< Wróć do listy kursów