Wynagrodzenia z Płatnikiem (poziom podstawowy)

♦ kod zawodu: 431301 - pracownik obsługi płacowej


MODUŁ WYNAGRODZENIA

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - definicje, podstawowe pojęcia
 2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 3. Systemy wynagradzania
 4. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
 5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 6. Składniki wynagrodzenia
 7. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  1. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Od czego płaci się składki ZUS – wyłączenia
  3. Limit podstawy wymiaru składek ZUS
  4. Zmiana, zasad kalkulacji składki zdrowotnej
  5. Składki ZUS dla osób przed 26 rokiem życia
 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Podstawowe zasady
  2. Od czego płaci się podatki – wyłączenia
  3. Pracownicze koszty uzyskania przychodu
  4. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek
  5. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym i rocznym
  6. Zwolnienia podatkowe – zasady i niezbędne dokumenty w kalkulacji wynagrodzeń
 9. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto
 10. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 11. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 12. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
 13. Zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
 14. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności
 15. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 16. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych:
  1. Umowy zlecenia
  2. Umowy o dzieło
  3. Umowy zryczałtowane
  4. Umowy cywilne z własnym pracownikiem
 17. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 19. Przypadki szczególne i nowelizacje
  1. Różnica pomiędzy przychodem a dochodem
  2. Zwolnienie podatkowe osób przed ukończeniem 26 roku życia
  3. Przekroczenie progu podatkowego
  4. Przekroczenie limitu podstawy składek na ubezpieczenia ZUS
  5. Ustalanie dochodu w przypadku różnych składników wynagrodzenia pracownika, zleceniobiorcy, twórcy
  6. Obniżenie składki zdrowotnej na starych czy na nowych zasadach?
  7. Dochód i wynagrodzenie uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych
  8. Podsumowanie zmian w kalkulacji wynagrodzeń wprowadzanych w 2022 r.
 20. Ochrona wynagrodzenia pracowniczego
  1. Zajęcia alimentacyjne
  2. Tytuły wykonawcze
  3. Zaliczki pieniężne
  4. Kary porządkowe
  5. Dobrowolne potrącenia
 21. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

MODUŁ OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK – WARSZTATY KOMPUTEROWE

 1. Wprowadzenie do programu
 2. Obsługa rejestru Płatników – zakładanie kartotek, wprowadzanie i modyfikacja danych płatnika w rejestrze
 3. Zasady przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowej płatnika składek:
  • ZPA, ZFA – zgłoszenie płatnika (osoby prawnej, osoby fizycznej)
  • ZBA – zgłoszenie dodatkowych rachunków bankowych
  • ZAA – zgłoszenie dodatkowego miejsca prowadzenia działalności
  • ZIPA – zmiana danych płatnika
 4. Obsługa rejestru ubezpieczonych – zakładanie kartotek, wprowadzanie danych ubezpieczonych, modyfikacja danych w rejestrze.
 5. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych:
  • Zgłoszenia ZUA, ZZA - zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego)
  • Zgłoszenia ZCNA – zgłoszenie i wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZWUA – wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczeń ZUS
  • ZIUA – zmiana danych ubezpieczonych
 6. Import dokumentów w programie Płatnik
 7. Dokumenty specjalne – zasady przygotowania, wypełniania i przekazywania do ZUS:
  • ZUS OSW
  • ZUS RIA
  • ZUS IWA
 8. Dokumentacja rozliczeniowa
  • Imienne raporty rozliczeniowe RCA, RZA
  • RSA – raport przerw w opłacaniu składek
  • RPA – raport imienny za osobę ubezpieczoną, składany w szczególnych przypadkach
  • Deklaracja zbiorcza DRA
 9. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

< Wróć do listy kursów