Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Adresaci szkolenia: pracodawcy, dyrektorzy personalni, kierownicy, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i nadzorowanie działalności socjalnej w zakładzie pracy, pracownicy działu kadr i płac, członkowie zakładowej organizacji związkowej.

Celem szkolenia jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat działalności socjalnej zakładów pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami tworzenia i zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prawidłowym gospodarowaniem środkami zgromadzonymi na rachunku funduszu, tworzeniem dokumentacji na potrzeby ZFŚS z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

< Wróć do listy kursów