Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  1. Zasady tworzenia ZFŚS –
  2. Rezygnacja z tworzenia ZFŚS
  3. Regulacje prawne
 2. Źródła finansowania ZFŚS
  1. Odpis podstawowy
  2. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  3. Odpisy dla poszczególnych grup zawodowych
  4. Możliwości zwiększenia odpisów
  5. Korekta rocznego odpisu
  6. Dodatkowe środki zwiększające ZFŚS
  7. Wydzielenie rachunku bankowego
 3. Osoby uprawnione do pomocy ze środków ZFŚS
  1. Kto jest uprawniony do korzystania ze środków ZFŚS
  2. Dokumentowanie prawa do świadczeń
  3. RODO a sytuacja osobista pracownika
 4. Zakres działalności socjalnej
  1. Rodzaje pomocy
  2. Komisja socjalna
  3. Roszczenia
 5. Przejście części lub całości zakładu pracy na innego pracodawcę
  1. Jakie środki powinny zostać przekazane
  2. Termin przekazania
  3. W jaki sposób wydatkować przekazane środki
 6. Świadczenie urlopowe
  1. Podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń urlopowych
  2. Podstawowe zasady dotyczące świadczenia urlopowego
  3. Wysokość i termin wypłacanego świadczenia
  4. Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą
  5. Zwrot wypłaconego świadczenia urlopowego a przerwanie urlopu
 7. Odpowiedzialność
  1. Nietworzenie ZFŚS
  2. Stosowanie innych niż socjalne kryteriów udzielania wsparcia
  3. Nieterminowe przekazywanie środków
  4. Wydatkowanie środków na cele niezwiązane z ZFŚS

< Wróć do listy kursów