Wynagrodzenia z Płatnikiem (poziom podstawowy)

♦ kod zawodu: 431301 - pracownik obsługi płacowej


ADRESACI KURSU 

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze płac i rozliczania wynagrodzeń zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU 

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze płac i rozliczania wynagrodzeń zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

FORMA KURSU 

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach
  • naukę własną słuchacza,
  • studiowanie literatury przedmiotu,
  • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 62 godzin dydaktycznych (w tym egzamin).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
  • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,
  • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
  • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z  wynagrodzeń

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejetności w obrębię zawodu:

  • pracownik obsługi płacowej -  431301.

< Wróć do listy kursów