Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - kierownik biura rachunkowego

 klasyfikacja zawodu 121102 - kierownik biura rachunkowego


ADRESACI KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób znających problematykę rachunkowości na poziomie księgowego - samodzielnego księgowego.

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do prowadzenia biura rachunkowego, obsługi księgowej podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym charakterze działalności - handel, usługi, produkcja itp.

Uczestnik kursu nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do planowania, kontrolowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, inwentaryzacji oraz sporządzania sprawozdań finansowych, a także prowadzenia ewidencji oraz rozliczeń z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych.

 

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 166 godzin dydaktycznych (w tym egzamin).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • umiejętności weryfikacji zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności weryfikacji ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności weryfikacji zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności samodzielnego przygotowania sprawozdania finansowego
 • umiejętności przeprowadzania analiz finansowych

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • Kierownik biura rachunkowego - kod zawodu 121102

< Wróć do listy kursów