Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - kierownik biura rachunkowego

 klasyfikacja zawodu 121102 - kierownik biura rachunkowego


I.  MIEJSCE, ROLA, ZADANIA I KOMPETENCJE GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH I DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI W PODMIOCIE GOSPODARCZYM

Sposób powoływania do działalności gospodarczej podmiotów i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych lub osobowość prawną

 1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wraz ze zmianami
 2. Rozporządzenia Ministra Finansów
 3. Krajowe Standardy Rachunkowości
 4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowość
 5. Zasady rachunkowości
 6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Definicje (art.3 UoR)

II. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH. 

 1. Księgi rachunkowe
 2. Dowody księgowe
 3. Dokumentacja polityki rachunkowości, organizacja rachunkowości
 4. Zakładowy plan kont
 5. Instrukcja obiegu dokumentów i dowodów księgowych  

III. PODATKI I PRAWO  

 1. Podatki bezpośrednie
 2. Podatki pośrednie
 3. Podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 4. Ordynacja podatkowa
 5. Ustawa karno-skarbowa  

IV. PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE DLA KSIĘGOWYCH  

 1. Prawo handlowe i prawo przedsiębiorców
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo upadłościowe
 4. RODO podstawy
 5. Prawo pracy  

V. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  

 1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym
 2. Ustalanie składek na ubezpieczenia oraz podstaw ich wymiaru
 3. Zasady, tryb i terminy:
 4. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
 5. Prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek
 6. Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne
 7. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
 8. Zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek
 9. Zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
 10. Zasady naliczania składek z zakresu ubezpieczeń społecznych
 11. Prawo pracy       

VI. AKTYWA TRWAŁE 

Ewidencja księgowa, bilansowa i podatkowa  

 1. Klasyfikacja
 2. Metody wyceny
 3. Metody amortyzacji
 4. Ulepszanie, remont
 5. Ulepszanie, remont
 6. Aktywa trwałe w przepisach podatkowych
 7. Schematy księgowań w typowych i nietypowych sytuacjach. 

Środki  trwałe w budowie

 1. Wycena i Aktualizacja wyceny
 2. Schematy księgowań w typowych i nietypowych sytuacjach

Leasing

 1. Rodzaje leasingu
 2. Leasing z punktu widzenia rachunkowości, podatków
 3. Schematy księgowań w typowych i nietypowych sytuacjach

Nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji

 1. Wycena
 2. Aktualizacja wyceny
 3. Aspekty podatkowe
 4. Schematy księgowań w typowych i nietypowych sytuacjach

Aktywa finansowe

 1. Definicje
 2. Klasyfikacja
 3. Wycena
 4. Aktualizacja wyceny
 5. Schematy księgowań w typowych i nietypowych sytuacjach 
 • VII.  AKTYWA OBROTOWE

Ewidencja księgowa, bilansowa i podatkowa 

 1. Rodzaje aktywów obrotowych
 2. Zasady wyceny zapasów i ustalania ceny ewidencyjnej z uwzględnieniem odchyleń od ceny ewidencyjnej
 3. Aktualizacja wyceny bilansowej zapasów
 4. Schematy księgowań w typowych i nietypowych
 5. Aktywa finansowe, klasyfikacja, wycena, aktualizacja wyceny i ewidencja księgowa
 6. Księgowanie całego procesu wytwarzania wyrobów gotowych w klasyfikacji kosztów rodzajowych i według miejsca ich powstania  
 • VIII. KOSZTY RODZAJOWE I KALKULACYJNE W UJĘCIU RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ USTALENIA DOCHODU LUB STRATY PODATKOWEJ  
 1. Przychody z działalności operacyjnej
 2. Pozostałe przychody operacyjne
 3. Przychody z operacji finansowych
 4. Zyski nadzwyczajne
 5. Koszty z podstawowej działalności operacyjnej
 6. Pozostałe koszty operacyjne
 7. Koszty finansowe
 8. Straty nadzwyczajne
 9. Wynik na działalności operacyjnej
 10. Wynik na działalności finansowych
 11. Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych
 12. Bieżące i odroczone obciążenia podatkowe 

        IX.   ĆWICZENIA RACHUNKOWE  Zajęcia warsztatowe 

 1. Księgowanie operacji księgowych
 2. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald
 3. Ustalenie dochodu do wyliczenia podatku dochodowego
 4. Rozliczenia podatku VAT naliczonego i należnego z uwzględnieniem zaokrągleń w deklaracji VAT 7
 5. Sporządzanie rachunku zysków i strat metoda porównawczą i kalkulacyjna
 6. Sporządzanie bilansu otwarcia i zamknięcia   

       X. KAPITAŁY I FUNDUSZE  

 1. Kapitał podstawowy
 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
 3. Udziały lub akcje własne
 4. Kapitał zapasowy
 5. Kapitał z aktualizacji wyceny
 6. Pozostałe kapitały rezerwowe
 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 8. Zysk (Strata) netto)  

         XI.  ZOBOWIĄZANIA, REZERWY I Międzyokresowe rozliczenia kosztów i przychodów

 1. Rodzaje zobowiązań
 2. Wycena
 3. Rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe
 4. Rozliczenia międzyokresowe bierne
 5. Rozliczenia międzyokresowe czynne
 6. Rozliczenia międzyokresowe a rezerwy
 7. Przykłady kalkulacji rezerw
 8. Podatek odroczony  
 • XII.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE – rachunek zysków i strat, bilans i  informacja dodatkowa, zmiana stanów w kapitale 
 1. Cel, terminy, zakres i cechy jakościowe sprawozdania finansowego
 2. Zakres przedmiotowy sprawozdania finansowego
 3. Sprawozdanie z działalności
 4. Zdarzenia po dniu Bilansowym
 5. Łączenie spółek
 6. Łączne sprawozdanie finansowe  
 • XIII.  PODSUMOWANIE  
 1. Podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości
 2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości
 3. Ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi na pytania uczestników, dodatkowe

XIV. Prowadzenie biura rachunkowego - aspekty formalno-prawne i biznesowe 

Blok zagadnień związanych z biznesowymi i prawnymi aspektami prowadzenia biura rachunkowego, organizacją pracy biura rachunkowego oraz współpracą z klientami.

< Wróć do listy kursów