Certyfikowany kurs księgowości z księgowością komputerową (poziom podstawowy)

kod zawodu: KSIĘGOWY - 331301


ADRESACI KURSU 

Kurs księgowościprzeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pragną zdobyć nowy zawód księgowej (księgowego) od podstaw i nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

CEL KURSU 

Certyfikowany kurs księgowości przygotowuje do pracy w zespole księgowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od  podstaw wiedzy z obszaru rachunkowości.

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę, w jaki sposób księgować dowody oraz sporządzać podstawowe zestawienia do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętnosć księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia". Ukończenie kursu pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w dziale księgości.

FORMA KURSU

Ten kurs księgowy prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

 Kurs obejmuje 84 godziny zegarowe (105 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + egzamin (135 minut).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe:

 • KSIĘGOWY -  331301

< Wróć do listy kursów