Certyfikowany kurs księgowości z ksiegowością komputerową (poziom podstawowy)

kod zawodu: KSIĘGOWY - 331301


I. MODUŁ  PODATKOWO PRAWNY 
1. Rodzaje, podział i pojęcie podatków w działalności gospodarczej
2. Ordynacja podatkowa
3. Podatki bezpośrednie 
3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.2 Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Podatki pośrednie
4.1 Podatek od towarów i usług
4.2 Podatek akcyzowy
4.3 Podatek celny
5. Podatki i opłaty
5.1 Podatek od czynności cywilnoprawnych
5.2 Opłaty skarbowe
5.3 Opłaty kosztowe
6. Prawo cywilne
7. Prawo spółek handlowych

II. MODUŁ  PODSTAW RACHUNKOWOŚCI 
1. Pojęcie i zakres ksiąg rachunkowych
2. Istota konta księgowego, budowa i rodzaje
3. Funkcjonowanie kont bilansowych, wynikowych, korygujących i pozabilansowych 
4. Kartoteka ilościowo wartościowa
5. Podzielność kont
6. Zestawienie obrotów i sald
7. Błędy księgowe i sposób ich poprawiania
8. Zakładowy plan kont
9. Zasady ewidencji na kontach analitycznych i syntetycznych

III. MODUŁ  KSIĘGOWY Z ĆWICZENIAMI PRAKTYCZNYMI  
1. Zasady ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5
2. Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych
3. Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków
4. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
5. Ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego
6. Ewidencja środków trwałych w budowie
7. Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych
8. Ewidencja obrotu materiałowego i towarowego
9. Ewidencja produktów pracy
10. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
11. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych 
12. Ewidencja księgowa kapitałów, rezerw i wyniku finansowego
13. Ewidencja operacji gospodarczych związanych z całokształtem działalności gospodarczej jednostek – ćwiczenie

IV. MODUŁ  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
1. Przychody i koszty związane z ich osiąganiem
2. Wynik finansowy
3. Podstawowe sprawozdania finansowe
3.1 Bilans
3.2 Rachunek Zysków I Strat
3.3 Informacja Dodatkowa

V. MODUŁ  KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ 
1 Instalacja programu fk Symfonia
2 Kartoteki w programie fk
3 Plan kont i bilans otwarcia
4 Dekretacje i księgowanie operacji gospodarczych
5 Rejestry VAT
6 Zestawienia i sprawozdania programu fk
7 Archiwizacja danych

< Wróć do listy kursów