Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z wynagrodzeniami, programami Płatnik, Symfonia FK

♦ klasyfikacja zawodów:

 • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
 • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301

ADRESACI KURSU

Kurs jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pragną rozwijać swoje kompetencje w zawodzie księgowej (księgowego) od podstawi nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości lub powracają na rynek pracy po dłuższej przerwie.

CEL KURSU

Kurs uczy praktycznego księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości oraz prowadzenia spraw dotyczących naliczania wynagrodzeń. Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość).

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę z księgowania dowodów oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętność księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia".  Kurs pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz zastosowania MS Excel w codziennej pracy w celu przygotowania niezbędnych raportów i zestawień zarządczych.

FORMA KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 168 godzin zegarowych (210 godzin lekcyjnych, po 45 minut) + 2 egzaminy (w sumie 270 minut).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w obrębię zawodu:

 • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
 • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301

< Wróć do listy kursów