Studia podyplomowe - Kadry i Płace


UCZESTNICY STUDIÓW

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Program studiów podyplomowych na kierunku KADRY i PŁACE adresujemy w szczególności:

 • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
 • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac, które chcą doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym obszarze oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
 • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
 • do osób, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej,
 • do osób, które są zainteresowane poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. 

Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty 

 • Absolwenci zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej,
 • Absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia,
 • Słuchacze mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)
Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

ORGANIZACJA STUDIÓW

Informacje podstawowe

 • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, łącznie 182 godziny zajęć dydaktycznych,
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń oraz warsztatów,
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów mający duże doświadczenie praktyczne.

 Informacje ogólne 

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów ustala inne niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KADRY I PŁACE 

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Rok akademicki 2019/2020

Studia podyplomowe odbywają się w dwudniowych zjazdach (sobota-niedziela) w godzinach 9:00-17:00.

Semestr zimowy

 • 26-27 października 2019 r. - POCZĄTEK ZAJĘĆ
 • 09-10 listopada 2019 r. 
 • 23-24 listopada 2019 r.
 • 07-08 grudnia 2019 r.
 • 21-22 grudnia 2019 r.
 • 11-12 stycznia 2020 r.
 • 25-26 stycznia 2020 r.

Semestr letni

 • 22-23 lutego 2020 r.
 • 07-08 marca 2020 r.
 • 21-22 marca 2020 r.
 • 04-05 kwietnia 2020 r.
 • 25-26 kwietnia 2020 r.
 • 16-17 maja 2020 r.
 • 30-31 maja 2020 r.
 • 13-14 czerwca 2020 r.

Zajęcia odbywają się w Kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej 
przy  ul. Jagiellońskiej 82F.

UWAGA!!! Harmonogramy zjazdów na rok akademicki 2021/2022 zostaną podane wkrótce.

< Wróć do listy kursów