Studia podyplomowe - Kadry i Płace


UCZESTNICY STUDIÓW

Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - jednolitych studiów magisterskich (lub równorzędnych), studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Program studiów podyplomowych na kierunku KADRY i PŁACE adresujemy w szczególności:

 • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
 • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac, które chcą doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym obszarze oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
 • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
 • do osób, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej,
 • do osób, które są zainteresowane poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. 

Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty 

 • Absolwenci zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej,
 • Absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia,
 • Słuchacze mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)
Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

ORGANIZACJA STUDIÓW

Informacje podstawowe

 • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych,
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń oraz warsztatów,
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów mający duże doświadczenie praktyczne.

 Informacje ogólne 

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów ustala inne niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KADRY I PŁACE 

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Studia podyplomowe prowadzone są w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) w godzinach 9:00-17:00.

Semestr zimowy:

 • 15-16 października 2022 r.
 • 29-30 października 2022 r.
 • 12-13 listopada 2022 r.
 • 26-27 listopada 2022r.
 • 10-11 grudnia 2022 r.
 • 7-8 stycznia 2023 r.
 • 21-22 stycznia 2023 r.
 • 4-5 lutego 2023 r.

Semestr letni:

 • 11-12 marca 2023 r.
 • 25-26 marca 2023 r.
 • 15-16 kwietnia 2023 r.
 • 29-30 kwietnia 2023 r.
 • 13-14 maja 2023 r.
 • 27-28 maja 2023 r.
 • 10-11 czerwca 2023 r.
 • 24-25 czerwca 2023 r.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej przy ul. Jagiellońskiej 82F, hybrydowo lub on-line.

UWAGA! Zapisy na studia przyjmowane są bezpośrednio w Uczelni: Informacje i zapisy

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

< Wróć do listy kursów