Studia podyplomowe - Kadry i Płace


PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU KADRY I PŁACE

PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Moduł
1 Wprowadzenie do prawa pracy - prawa i obowiązki stron stosunku pracy 8 Kadry
2 Kształtowanie treści stosunku pracy 8 Kadry
3 Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy 2 Kadry
4 Zbiorowe i procesowe prawo pracy 16 Kadry
5 Zatrudnianie cudzoziemców 8 Kadry i Płace
6 Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych  8 Kadry i Płace
7 Czas pracy 16 Kadry
8 Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy 10 Kadry
9 Uprawnienia związane z rodzicielstwem 8 Kadry
10 Wynagrodzenie ze stosunku pracy 32 Płace
11 Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa 16 Płace
12 Ochrona wynagrodzenia pracowniczego 6 Płace
13 Rozliczenia publiczno-prawne 12 Płace
14 Podróże służbowe  4 Płace
15 Ochrona danych osobowych 4 Kadry
16 Bezpieczeństwo i higiena pracy 4 Kadry
17 Zasady gospodarowania środkami ZFŚS 4 Płace
18 Alternatywne formy zatrudnienia i zasady ich rozliczania 10 Kadry i Płace
19 Narzędzia wspomagające procesy kadrowo-płacowe  16 Kadry i Płace
RAZEM 192


W ramach programu studiów zaplanowano 16 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w salach komputerowych na programach kadrowo - płacowych.

< Wróć do listy kursów