STUDIA PODYPLOMOWE KADRY I PŁACE

Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasne oraz niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych, rozbieżne stanowiska PIP, MRPiPS a nawet SN – wszystko to sprawia, że stanowiska kadrowo-płacowe nabierają w organizacjach coraz ważniejszego znaczenia, a przedstawiciele działów kadrowo-płacowych stają się głównym partnerem dla Zarządów w podejmowaniu wielu decyzji personalnych.

Skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymagają stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jeśli więc planujesz zostać częścią profesjonalnego zespołu kadrowo-płacowego i chcesz rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe zapraszamy na studia podyplomowe KADRY i  PŁACE.  
Właśnie tu nasi wykładowcy – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zapewnią Ci praktyczną i kompleksową wiedzę w zakresie kadr i płac, zdobycie której zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy.

Studia organizowane są we współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej.

Zapraszamy do wspólnej nauki i życzymy wielu sukcesów.

UCZESTNICY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych na kierunku KADRY i PŁACE adresujemy w szczególności:

 • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
 • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac, które chcą doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym obszarze oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
 • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
 • do osób, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej,
 • do osób, które są zainteresowane poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. 

Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty  

 • Absolwenci zdobywają umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej,  
 • Absolwenci mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia.
 • Słuchacze mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)
Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

ORGANIZACJA STUDIÓW

Informacje podstawowe

 • Studia podyplomowe trwają 2 semestry, łącznie 192 godziny zajęć dydaktycznych,
 • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń oraz warsztatów,
 • Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów mający duże doświadczenie praktyczne.

 Informacje ogólne

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów ustala inne niż semestr okresy zaliczeniowe,

 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów  przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU KADRY I PŁACE

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,

 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu organizowanego na zakończenie studiów,
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych na kierunku KADRY i PŁACE jest Katarzyna Paczkowska (wykładowca Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ).

 

WYKŁADOWCY

Kadrę wykładowców stanowią doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni, eksperci CEDOZ, specjaliści z zakresu: wynagrodzeń, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, podatków oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Gwarantuje to wysoki poziom przekazywanej wiedzy i ścisłe powiązanie z praktyką przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktywnych form kształcenia.

Katarzyna Paczkowska - trener, coach, pedagog i wykładowca z pasją, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, kalkulacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, NLP oraz rozwoju osobistego.  

Praktyk zarządzania z ponad 14-letnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich (m.in. office manager, kierownik sekcji kadr i płac, dyrektor personalny).

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych oraz 4 letnią praktykę w prowadzeniu własnej firmy. Kieruje również  fundacją działającą na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.

Jest autorką i realizatorką wielu projektów szkoleniowych, aktywizacyjnych i  rozwojowych. Stara się cały czas pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, sympozjach, wykładach i warsztatach.

Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz związana jest od 2007 roku realizując szkolenia m.in. z obszaru płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia – Kadry.

Agnieszka Głuszko - Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej oraz Studiów Podyplomowych  prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie,  o specjalności Prawo Pracy.   Swoje kwalifikacje oraz praktykę zawodową w obszarze  kadr i rozliczania wynagrodzeń zdobywała pracując dla podmiotów gospodarczych w różnych branżach i o zróżnicowanym profilu działalności, w których złożoność procesów dostarczała bezcennych doświadczeń.

Aktualnie sprawuje nadzór nad procesami kadrowo-płacowymi w dużej międzynarodowej firmie z branży FMCG. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w prowadzonych od kilku lat szkoleniach z zakresu wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS-em.  Jest doświadczonym trenerem oraz ekspertem w zakresie sporządzania korekt  deklaracji rozliczeniowych dla ZUS-u. 

Z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ związana jest od 2008 roku.

Iwona Wołkiewicz - doświadczony specjalista w zakresie szeroko pojętego HR z bogatym doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych i szkoleniowych. Posiada ogromną wiedzę z zakresu „twardego HR” (Kadry - Prawo Pracy) jak również z jego „miękkiej” części – rekrutacja, szkolenia. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę merytoryczną z zakresu prawa pracy uczestnicząc w licznych konferencjach kadrowych, uważnie śledząc wszystkie wchodzące zmiany dotyczące prawa pracy: ustawy, rozporządzenia, oraz aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Z Akademią Prawa Pacy i Rachunkowości CEDOZ jest związana od 8 lat.

Mirosława Zugaj - doradca podatkowy, Menedżer – posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Wspomaga podatników w obszarze bieżącego doradztwa i procesów due diligence.  

Karierę zawodową rozpoczęła w Izbie Skarbowej w Warszawie w Wydziale Podatku od Towarów i Usług. Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Wiedzy o Integracji Europejskiej oraz Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.  

Autorka publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej.  

Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień podatkowych.  

Na co dzień pracuje jako doradca podatkowy w CSWP.    

Anna Wojciechowska - radca prawny wpisana na listę okręgowej izby radców prawnych w Warszawie zajmująca się szeroko pojętą problematyką prawa pracy i postępowania cywilnego. 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz skandynawistyki (język szwedzki) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański – Chicago Kent College of Law. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Polsce i Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego w ramach własnej kancelarii.

Agata Spała – ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, trener, przedsiębiorca.

Projektuje autorskie programy dla firm i instytucji publicznych w zakresie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, rekrutacji, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi.

Wspiera firmy w zakresie pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością i obsługi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON.

Prowadzi indywidualne doradztwo w zakresie przystosowania firmy i stanowisk pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, przeprowadza audyty stanowisk pracy, aby skutecznie dopasować je do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polce (Lista Mocy, Fundacja Integracja) i ogólnopolskiego konkursu PFRON – „Lady D.” (Lady Disabled), nagrodzona w kategorii Życie Zawodowe za promowanie aktywności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnością i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością na rynku pracy. Społecznie pełni funkcję trenera i coacha dla laureatek konkursu Miss Polski na Wózku (2015-2016). 
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

JEŚLI MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UTH

E-MAIL: podyplomowe@uth.edu.pl