Warsztaty specjalistów ds. kadr (poziom średnio zaawansowany)

♦ kod zawodu: 242307 - specjalista ds. kadr


ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest do praktyków z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania prawa pracy w działalności kadrowej.

CEL KURSU

Celem kursu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
  • naukę własną słuchacza, 
  • studiowanie literatury przedmiotu,
  • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 34 godziny dydaktyczne (w tym egzamin).

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

  • przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy,
  • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
  • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
  • ustalaniu uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem,
  • przygotowywaniu dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

  • specjalista ds. kadr -  242307

< Wróć do listy kursów