Warsztaty specjalistów ds. kadr (poziom średnio zaawansowany)

♦ kod zawodu: 242307 - specjalista ds. kadr


I KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

1. Nawiązywanie stosunku pracy

a) rodzaje umów o pracę – w tym zasady zawierania umów na okres próbny

b)  zadania praktyczne - konstruowanie stosunku pracy

c) Informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie konkretnych zapisów

d) inne obowiązki informacyjne pracodawcy

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

a) data zawarcia stosunku pracy a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

b) obowiązki informacyjne przy skracaniu przechowywania dokumentacji pracowniczej (OSW/RIA)

c) wytyczne UODO, resortu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

d) dokumentacja nadmiarowa – sposób usuwania z dokumentacji pracowniczej

3. Zmiana treści stosunku pracy

a) porozumienie zmieniające warunków pracy i płacy

b) wypowiedzenie zmieniające – praktyczne konstruowanie dokumentu z omówieniem poszczególnych punktów dokumentu

c) czasowe powierzenie pracy

4. Ustanie stosunku pracy

a) wygaśnięcie a rozwiązanie stosunku pracy

b) porozumienie stron jako najbardziej pożądany tryb rozwiązania umowy o pracę

c) podstawa do rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem – analiza przypadku

d) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – przyczyny, podstawa prawna

e) rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta – określenie datą lub konkretnym zdarzeniem

f) szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunków pracy

f) przygotowanie świadectwa pracy z omówieniem poszczególnych punktów dokumentów

5. Kary porządkowe

a) rodzaje kar,

b) procedura wnioskowania, przygotowywania, doręczania i odwoławcza od kary porządkowej

c) przygotowanie dokumentu kary  - case study

II URLOPY,  ZWOLNIENIA OD PRACY

1. Zasada prawa do wypoczynku

2. Staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego  - praktyczne zadania naliczenia stażu urlopowego

3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu – sposób naliczania i udzielania urlopu

4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego/urlop uzupełniający

5. Ćwiczenia praktyczne - zasady proporcjonalnego naliczania urlopu wypoczynkowego

a) urlop wypoczynkowy a wymiar czasu pracy w tym naliczanie urlopu proporcjonalnego przy przejściu na inny wymiar czasu pracy w trakcie miesiąca

b) urlop wypoczynkowy a korzystanie z urlopu wychowawczego

c) naliczenie urlopu wypoczynkowego

d) wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar roczny urlopu wypoczynkowego

6. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych

7. Urlop macierzyński - wymiar

8. Urlop rodzicielski – wymiar, zasady korzystania, podział miedzy opiekunami

8. Urlop wychowawczy – części, wymiar, końcowa granica czasowa wykorzystania

9. Urlop bezpłatny – na wniosek pracownika/ porozumienie trójstronne

10. Inne zwolnienia od pracy – siła wyższa/urlop opiekuńczy

III CZAS PRACY 

1. Definicje ustawowe

2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy – ćwiczenia praktyczne

3. Przerwy wliczane do czasu pracy

4. Dyżur i przestój w pracy

5. Systemy i rozkłady czasu pracy

6. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy – składowe ewidencji czasu pracy

7. Harmonogram pracy – ćwiczenia praktyczne przygotowywania harmonogramów czasu pracy dla podstawowego oraz równoważnego podstawowego systemu czasu pracy

8.Praca w porze nocnej – sposób określenia w regulacjach wewnątrzzakładowych

9. Praca w godzinach nadliczbowych – dobowe/ średniotygodniowe

10. Sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

10. Praca w niedziele i święta

11. Zadania praktyczne - rozliczanie czasu pracy

a) podstawowy system czasu pracy – nadgodziny dobowe i średniotygodniowe/ ruchomy harmonogram czasu pracy

b) rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy

c) rozliczanie czasu pracy a nieobecności w pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

IV WARSZTAT Z KADR - studium przypadków  

1. Monitoring w firmie

a) zakładowe zasady monitoringu

b) zasady wprowadzania monitoringu

c) monitoring pomieszczeń w zakładzie pracy

d) monitoring służbowej poczty elektronicznej pracowników

e) monitoring urządzeń i samochodu służbowego

f) monitoring trzeźwości pracowników pod względem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

2. Ochrona danych osobowych

a) dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika 

b) dane osobowe, których pracodawca żąda od kandydata i  pracownika 

c) dane osobowe przetwarzane tylko za zgodą kandydata i pracownika

d) przetwarzanie danych wrażliwych

e) przetwarzanie danych biometrycznych

3. Praca zdalna

a) rodzaje pracy zdalnej i zasady jej udzielania

b) obowiązki pracodawcy dotyczące BHP w pracy zdalnej

c) ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

d) dokumentacja pracownicza w pracy zdalnej

4. Analiza przypadku

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - case study

Urlopy pracownicze - urlop osób niepełnosprawnych i młodocianych

Czas pracy - trudne przypadki w podstawowym i równoważnym systemie czasu

< Wróć do listy kursów