Kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)

♦ kod zawodu: 121201 - kierownik działu kadrowo-płacowego


Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zespołem kadrowo-płacowym

1 dzień 

 • Zadania działu kadr i płac
 • Zadania osób zarządzających obszarem kadrowo-płacowym
 • Opis stanowisk – WARSZTAT

2 dzień

 • Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy – WARSZTAT
 • Onboarding – WARSZTAT

3 dzień

 • Ocena pracy i pracowników WARSZTAT

4 dzień

 • Motywowanie
 • Rozwój pracowników (szkolenia, budowanie ścieżek kariery, zarządzanie talentami itd.)

5 dzień

 • Komunikacja i budowanie relacji interpersonalnych w firmie – WARSZTAT

Organizacja pracy działu kadrowo-płacowego

6 dzień

 • Organizacja pracy w dziale kadrowo-płacowym
 • Procesy kadrowe i płacowe
 • Kontrola dokumentacji kadrowo-płacowej, typowe i nietypowe błędy

BHP

7 dzień

 • Obowiązki w zakresie BHP
 • Postępowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ocena ryzyka zawodowego

Wybrane elementy prawa pracy

8 dzień

 • Zasady Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9 dzień

 • Szczególne formy zatrudnienia
  • Kontrakty menedżerskie
  • Telepraca i home office
  • Pracownik tymczasowy
  • Zleceniobiorca i twórca
  • Samozatrudnienie
  • Działalność nierejestrowana

10 dzień 

 • Zasady zarządzania pracownikami z poszanowaniem prawa
  • Ochrona danych osobowych
  • Kontrola i odpowiedzialność porządkowa i materialna
  • Zakaz konkurencji
  • Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

11 dzień

 • Zasady zarządzania polityką wynagrodzeń w firmie
  • Podstawowe zasady dotyczące poprawnego wynagradzania pracowników (terminy, formy wypłaty, odpowiedzialność, kary finansowe)
  • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  • Sytuacje wyjątkowe – kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzeń
  • Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia
  • Tajemnica płac
  • Świadczenia płacowe i pozapłacowe – możliwości i konsekwencje stosowania.
  • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, ochrona wynagrodzeń pracowniczych
  • Wynagrodzenia pracowników w okresie wypowiedzenia i po ustaniu stosunku pracy
  • Zobowiązania publiczno-prawne wynikające z zatrudniania pracowników i współpracowników

Kontrole w zakładzie pracy i odpowiedzialność pracodawcy za nieprzestrzeganie prawa

12 dzień

 • PIP
 • ZUS
 • US
 • Sądy Pracy

Wsparcie funkcji menedżerskiej

13-14 dzień 

 • EXCEL w pracy menedżera

< Wróć do listy kursów